Školní družina

Školní družina slouží k odpočinkové, zájmové a sportovní činnosti. Provoz je stanoven tak, aby pokrýval dobu pobytu dojíždějících žáků do obce. Pro svou činnost školní družina využívá vlastní prostor v přízemí školy a dále počítačovou učebnu, učebnu výtvarné výchovy, knihovnu, tělocvičnu a venkovní prostory – hřiště a sportovní areál u koupaliště.

 

Aktivity ve školní družině:

Školní rok 2016-2017

Školní rok 2015-2016

Školní rok 2014-2015

Školní rok 2013-2014

Školní rok 2012-2013

Školní rok 2011-2012

Školní rok 2010-2011

Školní rok 2009-2010

 

Docházka do školní družiny:

Docházka do školní družiny je za úplatu 20 Kč měsíčně. Školní družina je určena žákům 1. stupně základní školy. Školní družinu navštěvují žáci přihlášení přihláškou do školní družiny. Školní družinu mohou navštěvovat rovněž žáci vyšších ročníků na základě písemné přihlášky, za předpokladu volné kapacity školní družiny .

Všichni přítomní žáci jsou povinni se řídit řádem školní družiny. Žáky ze školní družiny omlouvají rodiče písemně nebo telefonicky předem nebo v den nepřítomnosti. Stejným způsobem rodiče žádají o předčasný odchod ze školní družiny. Pro žáky je zajištěn pitný režim.

 

Provozní doba školní družiny:

pondělí až pátek: 6.15 – 7.15 a 10.55 – 15.40

 

Program školní družiny:

Školní družina se aktivně zapojuje do přípravy a průběhu všech činností základní školy od výzdoby školy, výroby dárků pro prvňáčky, přes přípravu vánoční burzy a výstavy betlémů.

Školní družinu využívají i žáci 2. stupně z mimospádových obcí, kteří nemají odpovídající dopravní spojení domů, ale také žáci čekající na kroužky nebo odjezdy autobusů po odpoledním vyučování. Činnost družiny je volena tak, aby se do ní mohli i přes věkové rozdíly zapojit všichni žáci.

Družina je dobře vybavena společenskými hrami, hračkami pro kluky i děvčata. Děti mají dostatek potřeb pro výtvarnou i rukodělnou činnost. Nedílnou součástí družiny je počítač, který je maximálně využit. Každoročně jsou uvolňovány finanční prostředky k obnově nebo doplnění vybavení dužiny.

 

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Zájmové vzdělávání, které provádí ŠD, probíhá především vlastní činností žáků, jejich interakcí s okolím a získávanou vlastní zkušeností.

Vše je založeno na přímých zážitcích z činnosti, vycházející částečně z individuální volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat.

 

Získávání kompetencí            -          Děti získávají kompetence

Inspirací pro stanovení kompetencí nám byla formulace klíčových kompetencí v programu předškolního vzdělávání, na které školní družina navazuje a dále u každého dítěte rozvíjí.

kompetence k učení: učí se s chutí, započatou práci  dokončí, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, získané zkušenosti uplatňuje v praktických  situacích

kompetence k řešení problémů: všímá si dění i problémů a ty jsou motivací k řešení dalších problémů a situací, rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně vymýšlí nová řešení

komunikativní kompetence: ovládá řeč, vyjadřuje vhodně formulovanými větami myšlenky, sdělení , otázky i odpovědi,  komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými

sociální a interpersonální kompetence: samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně zodpovídá a nese důsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, je schopen respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi

činnostní a občanská kompetence: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně, uvědomuje si svá práva i práva druhých, dbá na své osobní zdraví

kompetence k trávení volného času: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních činnostech

 

Podmínky pro činnost:

-         bohatý režim žáků ve školní družině s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané režimem družiny a skladbou zaměstnání

-         vhodný stravovací a pitný režim

-         zdravé prostředí užívaných prostor – vybavení, světlo, teplo, čistota,větrání,hygienické vybavení prostor

-         ochrana žáků před úrazy

-         dostupnost prostředků první pomoci

-         vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima – otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie

-         věková přiměřenost a motivující hodnocení – respekt k individualitě žáka, dostatečná zpětná vazba

-         ochrana žáků před šikanou, násilím a dalšími patologickými jevy

-         spoluúčast žáků na životě školy a ŠD

-         využívání ostatních prostor školy – učebna počítačů, učebna VV, tělocvična, sportovní a dětské hřiště, cvičná kuchyňka

-         možnost zapůjčení pomůcek z kabinetů ZŠ

 

Personální podmínky:

Vychovatelka je iniciátorem a průvodcem dítěte při činnostech, které motivuje, přímo nebo nepřímo řídí, hodnotí. Probouzí v dětech aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, chuť dívat se kolem sebe a podněty vnímat.

Vychovatelka během celého pedagogického působení rozvíjí sociální kompetence důležité nejen pro učení, ale i pro další rozvoj žáků.

Nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již  získanými  poznatky z vyučování:

Školní družina  svými prostředky na základě požadavků pedagogiky volného času svým programem navazuje na základní školu.  Vědomosti i dovednosti žáků dále rozvíjí, prohlubuje a upevňuje.

 

Vychovatelka: Radka Satrapová

 

Kontakt:
tf: 731 507 274

e-mail: nizkov.druzina@seznam.cz

 

Dokumenty:

Seznam dětí přijatých do školní družiny ve školním roce 2016 - 2017

Vnitřní řád školní družiny

Zápisní lístek

Informace k zápisnímu lístku

 

Fotogalerie

 

Za obsah této stránky odpovídá paní Radka Satrapová.