Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Poradenství > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště na naší škole tvoří:

Výchovný poradce, speciální pedagog, vedoucí školního poradenského pracoviště Mgr. Petra Musilová petra.musilova@zs.nizkov.cz 
Školní metodik prevence Mgr. Miluše Chalupová miluse.chalupova@zs.nizkov.cz 
Preventista řečové výchovy, vedoucí logopedického kroužku Radka Satrapová radka.satrapova@zs.nizkov.cz 
Kariérní poradce Mgr. Eva Jarošová eva.jarosova@zs.nizkov.cz 
 Pedagogická intervence

Mgr. Petra Musilová

Mgr. Miluše Chalupová

Mgr. Martina Klímová

Mgr. Martina Maloušková

Mgr. Hana Kučerová

Mgr. Miroslav Hromádka

petra.musilova@zs.nizkov.cz

miluse.chalupova@zs.nizkov.cz 

martina.klimova@zs.nizkov.cz

martina.malouskova@zs.nizkov.cz

hana.kucerova@zs.nizkov.cz

miroslav.hromadka@zs.nizkov.cz

Cílem školního poradenského pracoviště je poskytovat všem žákům školy co možná nejširší služby. 

Výchovný poradce při své práci spolupracuje s dalšími členy speciálního pedagogického centra v oblasti řešení závažnějších vzdělávacích nebo výchovných problémů, jejichž vyřešení se běžnými pedagogickými postupy nepodařilo dosáhnout. Spolupracuje se školským poradenským zařízením a dalšími organizacemi.

Úkolem speciálních pedagogů je zajišťování odborné speciálně pedagogické péče o žáky se speciálními vzdělávacími nebo výchovnými potřebami a o žáky se zdravotním postižením (např. mentálním postižením).

Školní metodik prevence zodpovídá za každoroční aktualizaci plánu preventivních aktivit školy, ve spolupráci se všemi členy sboru i vedením školy zajišťuje jejich přípravu a průběh. Připravuje zprávu o činnosti školy v oblasti prevence, informující o realizovaných akcích, o účasti žáků na nich a obsahující hodnocení jejich úspěšnosti. Informace uvedené v této zprávě jsou každoročně součástí podkladů pro tvorbu výroční zprávy o činnosti školy. Spolupracuje s nízkoprahovými centry a centry prevence.

Kariérní poradce zajišťuje odbornou pomoc žákům a jejich rodičům v oblasti výběru střední školy, koordinuje přípravu na volbu povolání, poskytuje informace k přijímacímu řízení na střední školy. Spolupracuje se zástupci středních škol a poradenským centrem úřadu práce.

Společně se můžeme zamyslet nad tím, co udělat pro to, … :

  • aby se nám ve škole dařilo a byli jsme úspěšní,
  • aby se nám ve škole líbilo a nebrali jsme ji jen jako nutné zlo,
  • abychom našli svoji cestu životem,
  • aby nám někdo naslouchal a poradil, když máme pocit, že se nám nic nevede,
  • abychom se naučili řešit problémy a přijímat kritiku.

OBLASTI ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Preventivní činnost

okruh klientů oblast působení formy práce
všichni žáci
všichni pedagogičtí pracovníci

 

tvorba příznivého klimatu školy

rozhovory
náslechy v hodinách
dotazníkové šetření
ankety
podněty žáků a rodičů

Podpůrná činnost

žáci
(s SPU, se zhoršeným prospěchem, výchovnými, osobními nebo jinými problémy, rizikové jevy a chování),

rodiče
(osobní, vyučovací a výchovné problémy žáků, podněty k práci školy)

 

snížení rizik

rozhovory
náslechy v hodinách
dotazníkové šetření
ankety
podněty žáků a rodičů

Poradenská činnost

vycházející žáci

žáci s SPU, integrovaní žáci
(zhoršený prospěch, výchovné, osobní nebo jiné problémy),
žáci nadaní
(rozšiřující studijní možnosti)
rodiče
(osobní, vyučovací a výchovné problémy žáků, podněty k práci školy)

 

konzultační, psychologická a speciálně pedagogická péče,
řešení vzdělávacích a výchovných problémů,
poradenství v oblasti volby povolání a dalšího vzdělávání

 

 

poradenské rozhovory
náslechy v hodinách
hospitační činnost

Za obsah této stránky odpovídá paní Mgr. Petra Musilová.