Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018 - 2019 proběhne 27. 4. 2018 od 13 hodin do 16 hodin v přízemí budovy Základní školy Nížkov. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. K zápisu se tedy dostaví děti, které dosáhnou šesti let věku do 31. 8. 2018. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2018 do konce června 2019, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2018/2019, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2018 do prosince 2018, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od ledna 2019 do června 2019, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

Odklad povinné školní docházky

 1. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 2. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
 3. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.

Práva a povinnosti rodičů

 1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
 2. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Kriteria pro přijetí

Organizace zápisu

Formální část

 1. Zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k povinné školní docházce v Základní škole Nížkov. Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad začátku povinné školní docházky o jeden rok. Žádost o přijetí nebo o odklad lze stáhnout na této stránce a přinést již vyplněnou nebo vyplnit v průběhu zápisu.
 2. Pokud zákonný zástupce podá žádost o odklad začátku povinné školní docházky, předá žádost o odklad řediteli školy.
 3. Dítěti, jehož zákonný zástupce podal žádost o přijetí, je přiděleno registrační číslo.
 4. Zákonný zástupce, jež podal žádost o přijetí, vyplní Zápisní list. Zápisní list si lze stáhnout na této stránce a přinést již vyplněný nebo vyplnit v průběhu zápisu.
 5. Pedagogický pracovník školy provede dle předloženého rodného listu dítěte kontrolu jména a příjmení a rodného čísla uvedeného v zápisním listu.
 6. Ředitel školy podá zákonnému zástupci dítěte informace vyplývající ze školského zákona.
 7. Registrační čísla přijatých dětí budou vyvěšena na budově školy a na webových stránkách školy.

Motivační část

 1. Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítěte.
 2. Orientační posouzení školní připravenosti dítěte

 

Počet žáků, které je možné přijmout: 30

Vyučovací jazyk : český jazyk