Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > VII. třída > Český jazyk 7

Český jazyk 7

Týden od 22. 6.  do 26. 6. 2020

Velkou pochvalu posílám všem, kteří se on-line výuce plně věnovali,  svědomitě plnili všechny úkoly a snažili se zvládnout učivo co nejlépe. Většina z vás tak určitě zjistila, nebo si ověřila, že jste samostatní a schopní poradit si s problémy a úkoly, případně umíte vyhledat pomoc - a to je nejdůležitější. Někteří možná zjistili, že tak samostatní nejsou a musí na sobě pracovat, někteří se třeba k práci neumí pravidelně donutit a musí na sobě pracovat ještě víc. A to je první krok ke zlepšení. Takže ještě jednou vás moc chválím, pracovalo se mi s vámi dobře a v příštím školním roce budeme mít určitě na co navázat.

V posledním školním týdnu se věnujte procvičování toho, v čem víte, že máte mezery. Využijte známe webové stránky i závěrečnou část pracovních sešitů. Pokud potřebujete něco dovysvětlit, upřesnit si, ozvěte se kdykoli - jako dopsud.

Přeju všem hezké skoroprázdniny!!!

týden od 15. 6. do 19. 6. 2020

Opakování a procvičování učiva

 • www.umimecesky.cz - mluvnice - rozbory - druhy vedlejších vět - vše - odeslat screenshoty obrazovky
 • www.umimecesky.cz - práce s textem - čtení s porozuměním - Požírač snů - odeslat screenshot obrazovky
 • aplikace česká gramatika - předložky S, Z - procvičovat pravopis

Týden od 8. 6.  do 12. 6. 2020

Individuální konzultace z českého jazyka se budou konat v úterý 7,15 - 7,55. V 7,15 si zájemce vyzvednu před hlavním vchodem do školy. Připravte si, čemu se chcete věnovat, co potřebuje vysvětlit.

Řešení úkolů z minulého týdne

 

Opakování pravopisu

 1.  Aplikace česká gramatika - www.eductifi.com - shoda přísudku s podmětem - vypracovat všechny testy a odeslat screenshoty obrazovky

Mluvnice

 1.  Aplikace česká gramatika - větné členy - podmět, přívlastek, doplněk - vypracovat všechny testy - Věty, v nichž jste chybovali, zapište do sešitu a proveďte jejich větně členský rozbor, včetně grafického znázornění (graf nemusí vypracovat žáci s PO) - foto zápisu ze sešitu odešlete.
 2.  Souveti,_veta_hlavni,_vedlejsi_-_pl.doc

 Sloh

 1.  Podívej se z okna a 5 - 10 větami popiš, co vidíš. Popis zapiš do školního sešitu.

Literatura

 1.  Literarni_pojmy_ve_versich_-_zadani.doc - Zkus vyhledat a do sešitu literatury zapsat alespoň 10 pojmů - vysvětli si je pouze ústně. Pokud některý nedokážeš vysvětlit, vyhledej si jeho definici a velmi stručně ji zapiš do sešitu.

Týden od 1. 6. do 5. 6. 2020

Opakování pravopisu

 1.  Na www.pravopisne.cz - vyjmenovaná slova
 2. Opakovani_pravopisu.odt

Mluvnice

 1. Vetne_cleny.doc - odeslat
 2. Vetne_cleny_-_kviz.doc

Sloh

 1. Prace_s_textem_II.doc

Literatura

 1. literární kvíz.odt - odeslat

 

Týden od 25. 5. do 29. 5. 2020

Opakování pravopisu

 1.  Na www.pravopisne.cz v sekci Pravidla - bě/bje, vě/vje - přečíst a zopakovat.
 2.  Na www.pravopisne.cz v sekci Pravopisná cvičení - Psaní bě/bje, vě/vje - 2 cvičení - zaslat screenshoty

Mluvnice

 1. Na www.umimecesky.cz procvičovat druhy vedlejších vět
 2. PS s.42/11 - do školního sešitu zapsat vzorce souvětí - odeslat
 3. PS s. 61/7  - odeslat

Sloh

 1. PS s. 58/1 a) - pracuj s ukázkou z libovolné přečtené knížky

Literatura

 1. Na www.umimecesky.cz - Práce s textem - Čtení s porozuměním - Příběhy ze Zverimexu - vybrat 2 příběhy a vypracovat

 

Týden od 18. 5. do 22. 5. 2020

Opakování pravopisu

 1.  Na www.pravopisne.cz v sekci Pravidla - Psaní mě/mně - přečíst a zopakovat.61/
 2.  Na www.pravopisne.cz v sekci Pravopisná cvičení - Psaní mě/mně (s. 2), Procvičování mě/mně (s. 2) - zaslat screenshoty

Vedlejší věty - procvičování

 1. Do školního sešitu (není povinné pro žáky s PO) - Podtrhni ve větách přísudky jmenné se sponou a nahraď je vedlejší větou přísudkovou: Př. Obloha byla jako vymetená. Obloha byla, jako by ji vymetl.Princezna byla jako začarovaná. Jirka byl jako vyměněný. Výsledky hokejového utkání byly předpokládané. Krajina byla jako pocukrovaná.
 2. Do školního sešitu (všichni žáci) - Urči druh vedlejší věty a nahraď ji větným členem: Př. Babičku zajímalo, co budou děti dělat odpoledne.VV podmětná  Babičku zajímal odpolední program dětí. podmět

        Ministr zdravotnictví varuje, že kouření škodí zdraví. Když jsme přišli odpoledne do tělocvičny, trenér už na nás čekal. Protože sníh na poli tál rychle, bylo v řece hodně vody. Když četl knihu o lidojedech, docela se bál.

    3. Na www.umimecesky.cz procvičovat druhy vedlejších vět.

    4.  PS s. 42/12 (žáci s PO si vyberou 5 vět) - odeslat.

Sloh

 1.  PS s. 60/1, 2, 4
 2.  PS s. 61/5 a)

Literatura

 1. Pokračovat v četbě divadelní hry, vypracovat zápis do čtenářského deníku - do konce května.

Týden od 11. 5. do 15. 5. 2020

Opakování pravopisu

 1. Na www.pravopisne.cz v sekci Pravidla - Psaní koncovek - ovi nebo - ovy - pročíst a zopakovat
 2. Na www.pravopisne.cz v sekci Pravopisná cvičení - Koncovky přídavných jmen a Koncovky podstatných jmen (s. 8) - odeslat screenshoty.
 3. Procvičovat druhy vedlejších vět - pravopisne.cz.

 

VV přísudková - není povinné pro žáky s PO

 1.  Zápis do sešitu: Př. Zimní les je, jako by ho pocukroval. 

                                         Babička byla z těch, kdo se nikdy nezlobil dlouho.

        - vyjadřuje jmennou část přísudku řídící věty

        - řídící věta obvykle končí na tvar  sponových sloves být, bývat, stát se, stávat se

        - řídící věta často končí na ukazovací zájmena ten, takový

        - VV často začíná vztažnými zájmeny kdo, jaký nebo spojkou jak

    2. Do školního sešitu doplň k hlavním větám vedlejší větu přísudkovou:

        Martina byla, .................................

        Lidé vždy nejsou, ...........................

        Konečně byla zahrada taková, .......................

        Rozdíl výsledků nebyl takový, ........................

    3. PS s. 42/11

Literatura

 1. Pokračovat v mimočítankové četbě, průběžně posílat zápisy do čtenářského deníku.

 Sloh

 1.  PS s. 59/ 4 - vybrat si a) nebo b) -  napsat vypravování v rozsahu minimálně 20 řádků (žáci s PO 15 řádků) - odstavce, písmo vel. 11, bude obsahovat - zvolací větu, tázací větu, přímou řeč, odstavce.

Týden od 4. 5. 2020 do 7. 5. 2020

Opakování pravopisu

 1.  Na www.pravopisne.cz v sekci Pravidla - Psaní í/ý v koncovkách přídavných jmen pokračovat v procvičování
 2.  Na www.pravopisne.cz v sekci Pravopisná cvičení - Psaní í/ý v koncovkách - Koncovky přídavných jmen - procvičovat podle potřeby + poslat výsledky Souhrnného cvičení 4  + v sekci Souhrnné diktáty - Diktát pro 6. a 7. roč. ZŠ 3 - s. 2 - odeslat screenshot.

VV doplňková - není povinné pro žáky s PO:

 1. Zápis do sešitu:Př. Viděl jsem psa, jak honil naši kočku.      Slyšeli jsme bratra, jak cvičí na housle.

       - věta doplňková rozvíjí sloveso a jméno zároveň

       - následuje obvykle po slovesech smyslového vnímání - slyšet, vidět, pozorovat, vzpomínat ad.

       - nejčastější spojky: jak, jako, kterak

   2. Do školního sešitu - k větám hlavním doplň vedlejší větu doplňkovou:

       Viděli jsme Honzu, ......

       Kočka zahlédla myš, .......

       Uslyšel jsem babičku, ........

 Procvičování

 1. PS s. 43 - 47- vypracovat alespoň 1 nehotové cvičení a odeslat.

 Literatura

 1.  Pokračovat v četbě divadelní hry, vypracovat zápis do čtenářského deníku - do konce května.

Sloh - dobrovolný úkol

 1.  PS s. 58/3 - vybrat si jedno zadání

 

Týden od 27. 4. 2020 do 30. 4. 2020 

Až na jednu výjimku vás všechny chválím za pečlivě vypracovaná cvičení a dodržování termínů!! Doufám, že vydržíte takhle svědomitě pracovat i nadále.

Některým bych pouze chtěla připomenout, že i zpráva na messu nebo e-mail mají svá pravidla - oslovení, pozdrav, text, podpis. Myslete, prosím, na to.

Pokud má někdo dotaz, něčemu nerozumí, má nějaký nápad, jak výuku oživit, přečetl zajímavou knížku nebo viděl zajímavý film, napište na skupinu.

Na skupině si přečtěte životopisy, které napsali vaši spolužáci a vyberte ten, který se vám líbí nejvíc, je nejvtipnější, nejoriginálnější a dejte mu hlas - klidně přímo na skupině. Společně pak na začátku dalšího týdne vaše práce vyhodnotíme.

Opakování pravopisu

 1.  Na www.pravopisne.cz v sekci Pravidla - Psaní í/ý v koncovkách přídavných jmen (s. 5) - zopakovat; kdo potřebuje, vypíše si základní pravidla do školního sešitu
 2.  Na www.pravopisne.cz v sekci Pravopisná cvičení - Psaní í/ý v koncovkách - Koncovky přídavných jmen - procvičovat podle potřeby + poslat výsledky Souhrnného cvičení 2 a 3 (žáci s PO povinně jedno ze cvičení)

Skladba - vedlejší věty

 1.  PS - s. 41/9 a) b) - odešlou všichni
 2.  PS - s. 41/10 (pro žáky s PO není povinné)
 3.  Zápis do školního sešitu:

    VV přívlastková

    - závisí na podstatném jméně, často stojí za podstatným jménem, nebo bývá do hlavní věty vložena

    např. Prohlížel si mobil, který jsem dostal k narozeninám.

             Nový mobil, který jsem dostal k narozeninám, má spoustu zajímavých funkcí.  Vloženou větu oddělujeme z obou stran čárkou!!

     - kdo, co, jaký, který, čí, kde, kdy, kam ...

       4.  Cvičení do školního sešitu - k tučně zapsaným podstatným jménům doplňte VV přívlastkové:

            Film nás velmi zaujal.       Děti si hrály na zahradě.       Vichřice vyvrátila strom na naší zahradě.

Literatura

 1.  Pokračovat v četbě - povídky.
 2.  Kdo má odeslaný zápis povídek ve čtenářském deníku, začne číst libovolnou divadelní hru, případně si divadelní hru (stránky České televize, Českého rozhlasu, youtube) pustí a zápis napíše z ní.

Dobrovolný úkol

 1.   PS s. 60/2, 3

   Červeně zvýrazněná cvičení odešlete nejpozději do čtvrtka 30. 4. 2020 do 14,00.         

 

 

 

    - 

  

 Týden  od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020

Opakování pravopisu

 1. Na www.pravopisne.cz si v sekci Pravidla - shoda přísudku s podmětem (s.6) zopakuj pravidla psaní i,y, a ve shodě přísudku s podmětem.
 2.  Na www.pravopisne.cz - pravopisná cvičení - shoda přísudku s podmětem - vypracuj cvičení 5 a 6 - odešli screenshoty výsledků a do školního sešitu vypracuj opravu chybných řešení se zdůvodněním.

 Opakování - VV podmětná a předmětná

 1.  Do školního sešitu zapiš větné vzorce s určením druhu VV následujících vět (věty neopisuj) a řešení odešli

         Příklad řešení:  Lucka nám vyprávěla, kde byla s rodiči na dovolené.   

                                  vzorec souvětí - zapsat do sešitu: 1VH, kde 2VV předmětná.

         Zadání souvětí: Divili jsme se, že se to dalo uskutečnit. Vzrušeně nám popisovali, co zažili v lese. Kdo se včas přihlásil, mohl se soutěže zúčastnit. Neslyšeli jste, kdo vyprávěl ten vtip?  Zdá se, že venku začíná pršet.

 Zápis - vedlejší věta příslovečná:

 1.  Podle PS vložka s. 7 si do školního sešitu vypiš druhy příslovečných vět a typický spojovací výraz (žákům s PO stačí prvních 5 druhů vět)
 2.   PS s.40 / 8 a) ústně + b) písemně do školního sešitu - od každého příslovečného určení si vyber pouze jeden výraz a vytvoř 1 souvětí - celkem tedy vytvoříš 8 souvětí (žáci s PO pouze první čtyři  - tj. PUČ, PUM, PUZ, PU příčiny)

Sloh - životopis:

 1.  Vyber si libovolnou pohádkovou postavu z nějaké klasické české pohádky a zkus napsat její stručný životopis. Údaje si budeš muset vymyslet - zapoj fantazii!!! Jsi na chvilku v říši pohádek. Jako vodítko ti může posloužit cv. 1 na s. 56 v PS. Svoji práci pošli na skupinu na messenger, aby si ji spolužáci mohli přečíst. Příští týden vyhodnotíme nejpovedenější a nejvtipnější životopis.

Literatura - povídka:

 1.  Pokračujte v četbě mimočítankové četby, soustřeďte se na povídky, zasílejte čtenářské deníky - vy, co jste ještě nezaslali.

Dobrovolný úkol: PS s. 47/6 - pokud bude správně, ohodnotím.

Vše odesílejte nejpozději v pátek ve 14,00. Dotazy a připomínky, konzultace a nápady na skupinu na mess nebo na mail.