Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > VII. třída > Fyzika 7

Fyzika 7

Učivo na poslední tři dyn 22. - 24. 6. 2020

 • poslední hodinu věnuj opakování - vkládám ho zde ve dvou formátech - nejlépe bude, pokud si ho můžeš vytisknout a vlepit, pokud ne, musíš ho zapsat do sešitu tak, aby bylo vše jasné a přehledné -ZPP - verze 2.odt -ZPP - verze 2.pdf - jsou tam cvičení na učivo, které jsme letos dělali, vše tedy najdeš ve svém sešitě, klidně s ním při vyplňování spolupracuj - toto opakování mi pošli ke kontrole do 24. 6. 2020 na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup

Učivo v týdnu 15. - 19. 6. 2020

 • připomeň si, co jsi četl v uč. s. 92 - 95, případně si znovu přečti
 • zapiš si do sešitu datum a učivo:

a) posouváme-li jedno těleso po povrchu druhého tělesa (viz tvůj obrázek z minula) = SMYKOVÉ TŘENÍ

b) dvě tělesa jsou vzájemně v klidu - působí tzv. KLIDOVÁ TŘECÍ SÍLA (F = Ft než se začne pohybovat) uč. s. 94

 • zmenšování Ft v praxi: 
 1. broušení a leštění stykových ploch
 2. maziva
 3. kuličková, válečková ložiskanamaluj obrázek 1,105 na s. 93

Učivo v týdnu 8. - 12. 6. 2020

 • zopakuj si ústně: jaké znáš brzdné síly? (třecí a odporové), kde působí odporové síly? (v kapalinách a plynech), kde působí třecí síly? (ve stykové ploše pevného tělesa a podložky), jaký směr má třecí síla? (proti pohybu tělesa), jaké jsou příčiny vzniku třecí síly? (drsnost stykových ploch, vzájemné silové působení částic stykových ploch)
 • dále si zapiš do sešitu (to, co je kurzívou neopisuj!):

Měření třecí síly Ft

 • táhnu kvádr rovnoměrně přímočaře (a nyní si nalistuj uč.s. 92 a namaluj si do sešitu obrázek a) ať je podle pravítka, pěkný, velký, barevný, důležité jsou ty síly - !stejně velké opačný směr, na ruce až tak nezáleží:-)
 • pod obrázek zapiš: F.......tahová síla ruky, Ft...….třecí síla, výslednice rovna 0

Na čem závisí velikost třecí síly? (druhý zelený otazník v uč. 92 - přečti si a připomeň si, klidně si i doma vyzkoušej pokus se židlí)

 • velikost třecí síly je přímo úměrná tlakové síle, kterou působí těleso kolmo na podložku (a nyní si namaluj obrázek b) se dvěma kvádry na sobě - opět ať je pěkný, dej si záležet)
 • 2 kvádry = 2krát větší Ft
 • velikost třecí síly závisí na materiálu a drsnosti stykových ploch 
 • velikost třecí síly nezávisí na obsahu stykových ploch (a nyní si namaluj obrázek c) se dvěma kvádry za sebou - opět ať je pěkný, dej si záležet)

Učivo v týdnu 1. - 5. 6. 2020

 • učivo o tlaku by mělo být již jasné
 • pro jeho ověření budeš řešit následující úlohy (nezapomeň na všechny náležitosti slovní úlohy!!)
 1. Jaký je tlak lisu, je-li lisovací deska čtvercová o straně 30 cm a vyvine-li lis tlakovou sílu 12 000 N? (NÁPOVĚDA - nejprve si spočítej plochu S a převeď si na vhodnou jednotku)

 2. Tlak větru je 1,2 kPa. Vypočítej plochu lodní plachty, na kterou působí vítr tlakovou silou 3kN. (NÁPOVĚDA - prvně převeď)

 3. Led na rybníce vydrží tlak 15 kPa. Rozhodni, zda udrží osobu o hmotnosti 30 kg, pokud stojí na:

  a) botách o obsahu jedné podrážky 0,015 m2

  b) bruslích o obsahu jedné plochy 9 cm2

 •  dále čti uč. s. 91-95
 • zapiš do sešitu datum, nadpis Tření

- proti pohybu působí brzdné síly 

-1) třecí - pevná tělesa po podložce

- 2) odporové - v kapalinách a plynech

 • Třecí síla Ft

- působí proti směru pohybu ve stykové ploše tělesa s podložkou

- má opačný směr než je směr pohybu

- příčiny: a) drsnost stykových ploch    b) vzájemné silové působení částic stykových ploch

- namaluj sáně jedoucí z kopce, šipkou naznač směr pohybu sání, červenou šipkou naznač směr působení třecí síly (ať je šipka dole na skluznici sání)

úlohy 1,2,3 mi pošli ke kontrole na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup do 5. 6. 2020

Učivo v týdnu 25. - 29. 5. 2020

 • pokračujeme ještě v učivu o tlaku - co musíš již vědět? zkus si ústně odpovědět na následující otázky (pokud zjistíš, že odpověď nevíš, je třeba si učivo o tlaku v sešitě znovu projít, připomenout si nejdůležitější informace, které sis již zapsal)
 • 1. Jakou fyzikální značku používáme pro tlak?
 • 2. Dokážeš slovně vyjádřit (tedy né vzorcem) čemu je roven tlak?
 • 3. Podle toho, co jsi řekl v otázce 2, zapiš na papír vzorec pro výpočet tlaku.
 • 4. V jaké hlavní jednotce tlak měříme?
 • 5. Jaké jsou další jednotky tlaku?
 • 6. Jaké jsou převodní vztahy mezi jednotkami z otázky 4 a 5? opět si zkus zapsat na papír.

 

 • nyní si otevři uč. s. 89 kapitola Tlak v praxi a čti si o tom, jakým způsobem lze tlak zmenšit nebo naopak zvětšit
 • dále si do sešitu zapiš žlutou tabulku z uč. s. 90 a následně i vzorový příklad označený růžovým trojúhelníčkem - uvědom si, že opět pracujeme na základě trojúhelníkového pravidla, podle kterého jsme vzorec pro tlak otočili a tím získali vzorec pro výpočet tlakové síly (F = p.S)
 • zvládneš nyní s pomocí trojúhelníkového pravidla otočit vzorec tak, abys mohl spočítat plochu S????
 • pro kontrolu S = F : p (zapiš si do sešitu)
 • řeš úkol 2/89 nahoře "nůž"
 • řeš úkol 4/89 "traktor"

Učivo v týdnu 18. 5. - 22. 5. 2020

 • pokračuj v zápise  Deformační účinky síly:

toto nepiš: nejprve si zkus na papír zapsat vzorec pro výpočet tlaku do trojúhelníku - jak bude vypadat? co bude nahoře a co pod zlomkovou čárou? - správné řešení: nahoře je F, dole pod zlomkovou čarou p. S

tento trojúhelník si barevně zapiš do školního sešitu

další jednotky:

hektopascal hPa          1 hPa = 100 Pa

kilopascal kPa             1 kPa = 1000 Pa

megapascal MPa         1 MPa = 1 000 000 Pa

vzorový příklad Uč 109

Hmotnost lyžaře je 60 kg. Obsah podrážek jeho bot je 0,040 m2 a obsah plochy lyží je 0,400 m2. Vypočítejte v obou případech tlak na sníh. Bořit se bude více v botách nebo na lyžích?

m = 60 kg   (F = m . g = 60 . 10 = 600 N)                                                               S lyží = 0,400 m2

S bot = 0,040 m2                                                                                                                            p = ? Pa

p = ? Pa                                                                                                                    p = F : S

p = F : S                                                                                                                   p = 600 : 0,400

p = 600 : 0,040                                                                                                        p = 1 500 Pa

p = 15 000 Pa

S lyžemi je tlak na sníh 10krát menší. Bořit se bude více v botách.

 

Doplň chybějící údaje v tabulce:

Pa                    1                                                        1 000 000

kPa                                 100                                                                      7 500

MPa                                                   0,1              

 

- celý zápis Deformační účinky síly mi pošli ke kontrole na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup do 22. 5. 2020        

 

Učivo v týdnu 11. 5. - 15. 5. 2020

 • nové učivo - Deformační účinky síly
 • nejprve si vezmi uč. s. 86 - 88 a čti si, zejména si všimni obrázku 1.101 nůž s plastelínou, žluté tabulky a růžově značeného vzorového příkladu
 • dále si zapiš do sešitu zápis:

Deformační účinky síly

síla má účinky:

a) posuvné – závisí na velikosti síly a hmotnosti tělesa

b) otáčivé – závisí na velikosti síly a ramenu síly tedy na momentu síly M = F . a

c) deformační závisí na velikosti síly a na velikosti plochy, na kterou síla působí mluvíme o TLAKOVÉ SÍLE = TLAKU – stejně velká tlaková síla má různé deformační účinky podle toho na jak velkou plochu působí

(toto nepiš: ověř si pokusem deformační účinky síly, pokud působí na různě velkou plochu - vezmi si plastelínu a hřebík, v 1. části pokusu tlač malou silou jedním prstem do kusu plastelíny - co vznikne? = malá prohlubeň, ve 2. části pokusu vrať plastelíně podobný tvar jako před 1. pokusem, znovu do ní tlač jedním prstem, ale tentokrát použij větší sílu, co vznikne? = velká prohlubeň, můžeme tedy říct, že deformační účinky síly jsou tím větší, čím větší tlaková síla působí, dále si vezmi hřebík, sevři ho mezi dvěma prsty tak, že hlavička hřebíku je na tvém palci a špička hřebíku je na tvém ukazováčku, mírně zatlač, co se stane? která část hřebíku se více vtlačila do tvého prstu? jistě, že špička - je to dáno tím, že špička má menší plochu - platí tedy, že deformační účinek je menší pokud stejná síla působí na větší plochu)

pokračuj v zápise:

Tlak

značíme: p (malé)

roven: podílu velikosti tlakové síly F (N) a obsahu plochy S (m2), na kterou působí síla kolmo

vzorec: p = F : S       nebo můžeme zapsat takto             p = F/S

F…………………síla v N

S…………………plocha v m2

N/m2 ►jednotkou: Pascal (značíme Pa)

1 Pa = síla 1 N na plochu 1 m2 působící kolmo 1 Pa = 1 N/m2

 

Učivo v týdnu 4. 5. - 7. 5. 2020

 • ještě tento týden se budeme věnovat opakování páky a kladky
 • řeš následující úlohy do sešitu:

1. V jaké vzdálenosti od osy musíme na páce působit silou 50 N, abychom udrželi v rovnováze těleso o hmotnosti 100 kg zavěšené 4 cm od osy ? (Náčrt: Zápis: vzorec: výpočet: Odpověď:)

2. Kolik závaží o hmotnosti 50 g musíme zavěsit na páku ve vzdálenosti 36 cm od osy otáčení, jestliže na druhé straně páky ve vzdálenosti 30 cm od osy otáčení působí síla 6 N? 

 • nyní si vytiskni nebo alespoň otevři soubor s kladkou a doplň chybějící údaj - obr. kladka.odt - obr. kladka.pdf -
 • úlohy o páce i kladce mi pošli ke kontrole na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup do 8. 5. 2020

Učivo v týdnu 27. - 30. 4. 2020

 • opakuj páku - v uč. s. 72 se podívej na znázornění páky, s. 73 na obrázky pák v rovnovážné poloze - když mezi sebou vynásobím číselné hodnoty na jedné straně páky (F1.a1) vyjde mi stejné číslo jako na straně druhé (F2.a2), s. 74 vzorový příklad pokud je zadána hmotnost těles a ne síla, s. 80/1 si prohlédni obrázky jednozvratné páky (abys uměl načrtnout jednozvratnou páku)
 • dále řeš:

1. Doplň tabulku

F1       500N                      3N            0,1N

a1       0,5m        2,2m                        2m

F2       250N       100N      6N              

a2                        1,6m      0,7m         3m

2. Jakou silou musíme působit na jedné straně páky ve vzdálenosti 2m, pokud je na druhé straně zavěšeno těleso o hmotnosti 50kg ve vzdálenosti 1,2m od osy otáčení, aby byla páka v rovnovážné poloze?

 • opakuj kladku - piš do sešitu:
 1. výhodou pevné kladky je to, že působíme silou směrem...………
 2. výhodou volné kladky je to, že působíme ……………………… silou
 3. jednoduchý kladkostroj se skládá z kladky ................... a ............................
 4. kladka je v rovnováze pokud …………………..
 5.  podle obrázku v uč. s. 83 si načrtni pevnou kladku - dále si na její levou stranu (místo F1) pomyslně zavěšuj tělesa o hmotnostech m= 1kg, 10kg, 85kg, 500g, 1t - jakou silou musíme působit na druhém konci lana, aby byla kladka v rovnováze??? zapiš tyto hodnoty jako F2 = ………N, ...……N, ...…….N, ...……..N, …………..N
 6.  podle obrázku 1.97 v uč. s. 84 si načrtni volnou kladku - pomyslně si na ni zavěšuj tělesa o hmotnostech m= 1kg, 10kg, 85kg, 500g, 1t jakou silou musíme působit na druhém konci lana, aby byla kladka v rovnováze??? zapiš tyto hodnoty jako F2 = ………N, ...……N, ...…….N, ...……..N, …………..N

- celé opakování páky (cv. 1,2) i kladky mi pošli na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatup do 1.5. 2020

 

Učivo v týdnu 20. až 24. 4. 2020

Fyzika

- opakuj online na www.skolasnadhledem.cz - do vyhledávače zadej "rovnováha na páce"(nevadí, že je psáno pro 8. ročník) - nezapomeň, že dvě hodnoty mezi sebou násobíš a následně je dělíš třetí hodnotou (nelekej se decimetrů, pokud jsou na obou stranách páky, tak se nic nemění)

- dále pokračuj v zápise Kladky - znovu vkládám -opiš / vlep jen 3. část kladkostroj, prosím i obrázek -Zápis kladky[2].pdf -Zápis kladky.odt