Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > IX. třída > Zeměpis 9

Zeměpis 9.

v týdnu od 22. 6. - 26. 6. 2020

Přeji krásné prázdniny... S pozdravem Mgr. KLímová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

učivo v týdnu od 15. 6. - 19. 6. 2020

zapište si do školního sešitu nové učivo: Přírodní katastrofy

povodně - důsledek přívalových dešťů nebo rychlého tání, rozlití vody do krajiny i sídel , protipovodňové hráze, vodní nádrže, polder - suchá nádrž, mobilní protipovodňové zábrany

svahové procesy - deště mohou způsobit sesuvy půdy nebo bahnotoky, sněhové laviny 

extrémní sucha - velký nedostatek dešťové i podzemní vody, - Sahel v Africe, problém i v ČR, zhroucení ekosystému, neúroda - nedostatek potravin - podvýživa - šíření nemocí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

učivo v týdnu od 8. 6. - 12. 6. 2020

zapište si do školního sešitu nové učivo: Udržitelný rozvoj

 • člověk od prvních zemědělců měnil krajinu (vypalování lesů)
 • od průmyslové revoluce v 18. století - výrazné zásahy do životního prostředí
 • současnost - obrovské zásahy do přírody - nutnost šetřit neobnovitelnými zdroji a energií
 • využívání obnovitelných zdrojů v energetice + recyklační výrobní technologie
 • udržitelný rozvoj = snaha udržet rovnováhu mezi ekonomickými potřebami a ekologickými možnostmi krajiny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

učivo v týdnu od 1. 6. - 5. 6. 2020

zapište si do školního sešitu nové učivo: Druhová rozmanitost

 - biodiverzita - rozmanitost biologických druhů

 • vyhynutí jednoho druhu - narušení potravního řetězce -  narušení biodiverzity
 • 20. století - zvýšený zájem člověka o záchranu ohrožených druhů 
 • Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů
 • vznik chráněných území
 • Natura 2000 - soustava chráněných území EU
 • zavlečení nepůvodních druhů - narušení biodiverzity, vznik invazního druhu (př. králík v Austrálii)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

učivo v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2020

zapište si do školního sešitu nové učivo: Ozonová vrstva

 • slunce vyzařuje různé druhy záření - ultrafialové záření (UV) - nebezpečné 
 • poškození zraku, rakovina kůže....
 • zachycuje ho ozonová vrstva ve stratosféře, 25 - 30 km nad Zemí
 • ozon - tříatomová molekula kyslíku
 • 80. léta 20. století - objev, že ozonová vrstva řídne
 • Antarktida - ozonová díra
 • škodlivé plyny - s obsahem chloru, fluoru, bromu - freony 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

učivo v týdnu od 18. 5. - 22. 5. 2020

zapište si do školního sešitu nové učivo: Skleníkový efekt

 • probíhá v atmosféře Země
 • probíhá od vzniku Země
 • jde o pronikání slunečního záření atmosférou na Zemi - skleníkové plyny zadržují teplo odražené od zemského povrchu a atmosféra se zahřívá na vhodnou teplotou
 • skleníkové plyny - vodní pára + oxid uhličitý + metan + oxid dusný
 • důležité je udržet skleníkové plyny v optimální míře 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

učivo v týdnu od 11. 5. - 15. 5. 2020

zapište si do školního sešitu nové učivo: Globální změny klimatu

 - dlouhodobé změny klimatu souvisejí v vývojem naší planety, měnící se oběžnou dráhou Země od Slunce

 - průměrná teplota vzduchu se  od začátku 20. století neustále zvyšuje---tají ledovce, zvedá se hladina oceánu--- to ohrožuje pobřežní oblasti 

-vlivem globálních změn klimatu- teploty někde stoupají, někde klesají--- mimořádné klimatické události př. extrémní mrazy, mimořádná sucha, tropické cyklony

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

učivo v týdnu od 4. 5. - 7. 5. 2020

Odpovězte písemně do školního sešitu na tyto otázky. Odpovědi mi pošlete ke kontrole na email martina.klimova@zs.nizkov.cz  do čtvrtka 7. 5. 2020.

a) Co je to krajina?

b) Co je to krajinná sféra?

c) Co tvoří krajinnou sféru?

d) Co je to kulturní krajina?

e) Jak dělíme kulturní krajinu podle stupně ovlivnění krajiny hospodářskou činností člověka?

f) Jak dělíme krajinu podle způsobu využití krajiny člověkem?

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

učivo v týdnu od 20. 4. 2020 - 24. 4. 2020

1) opakování: do školního sešitu písemně zodpovězte tyto otázky:

a) Co je to krajina?

b) Co je to krajinná sféra?

c) Co tvoří krajinnou sféru?

2) nové učivo: Člověk svou činností krajinu přetváří - nadpis

 • krajiny se vytvářely po několik miliard let
 • před desetitisíci lety - vliv člověka na krajinu
 • vznik krajiny kulturní
 • se vznikem a rozvojem zemědělství - hluboké zásahy do krajiny (odlesňování, vznik polí, ...)
 • 19. a 20. století - rozvoj průmyslu, nárůst počtu obyvatel Země - zesílily zásahy do krajiny
 • nejvíce je lidskou činností pozměněna oblast mírného podnebného pásu
 • nejméně jsou lidskou činností pozměněny polární oblasti
 • ekologie - věda, která se zabývá zkoumáním vztahu organizmů k jejich prostředí a vztahem organizmů navzájem 
 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo v týdnu 27. 4. - 30. 4. 2020

zapište si do školního sešitu tento zápis:

·         Kulturní krajina

 Krajina, na jejímž vývoji se podílí vedle přírodních činitelů také člověk

 Dnes tento typ krajiny suverénně převládá !!!!!

o  Typy kulturní  krajiny :

 

a)podle stupně ovlivnění krajiny hospodářskou činností člověka:

 kultivovaná

 degradovaná

 devastovaná

 

b) podle způsobu , jakým člověk krajinu využívá:

 

-  lesohospodářská

-  těžební

- zemědělská

- městská a průmyslová= sídelní