Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Poradenství > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště na naší škole tvoří:

Výchovný poradce, speciální pedagog, vedoucí školního poradenského pracoviště Mgr. Petra Musilová petra.musilova(zavináč)zs.nizkov.cz 
Školní metodik prevence, preventista řečové výchovy Radka Satrapová radka.satrapova(zavináč)zs.nizkov.cz 
Kariérní poradce Ing. Andrea Marková andrea.markova(zavináč)zs.nizkov.cz 
Školní asistent Pavla Navrátilová pavla.navratilova(zavináč)zs.nizkov.cz

Cílem školního poradenského pracoviště je poskytovat všem žákům školy (a jejich zákonným zástupcům) co možná nejširší služby. 

Výchovný poradce při své práci spolupracuje s dalšími členy poradenského pracoviště v oblasti řešení závažnějších vzdělávacích nebo výchovných problémů, jejichž vyřešení se běžnými pedagogickými postupy nepodařilo dosáhnout. Spolupracuje se školským poradenským zařízením a dalšími organizacemi. Komunikuje a spolupracuje se zákonnými zástupci žáků.

Úkolem speciálního pedagoga je zajišťování odborné speciálně pedagogické péče o žáky se speciálními vzdělávacími nebo výchovnými potřebami a o žáky se zdravotním postižením (např. mentálním postižením).

Školní metodik prevence zodpovídá za každoroční aktualizaci plánu preventivních aktivit školy, ve spolupráci se všemi členy sboru i vedením školy zajišťuje jejich přípravu a průběh. Připravuje zprávu o činnosti školy v oblasti prevence informující o realizovaných akcích, o účasti žáků na nich a obsahující hodnocení jejich úspěšnosti. Informace uvedené v této zprávě jsou každoročně součástí podkladů pro tvorbu výroční zprávy o činnosti školy. Spolupracuje s nízkoprahovými centry a centry prevence. Významnou měrou se podílí na řešení vzdělávacích nebo výchovných problémů žáků školy. 

Kariérní poradce zajišťuje odbornou pomoc žákům a jejich rodičům v oblasti výběru střední školy, koordinuje přípravu na volbu povolání, poskytuje informace k přijímacímu řízení na střední školy. Spolupracuje se zástupci středních škol a poradenským centrem úřadu práce.

Školní asistent poskytuje podporu zejména žákům ohrožených školním neúspěchem. Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a s úpravou pracovního prostředí, motivaci k učení, poskytování formativní zpětné vazby žákovi, podporu při přípravě na školní práci. Tyto činnosti provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka a účastníka. Zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou spočívající v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou. Zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem a účastníkem pracovat.

 

Společně se můžeme zamyslet nad tím, co udělat pro to, … :

  • aby se nám ve škole dařilo a byli jsme úspěšní,
  • aby se nám ve škole líbilo a nebrali jsme ji jen jako nutné zlo,
  • abychom našli svoji cestu životem,
  • aby nám někdo naslouchal a poradil, když máme pocit, že se nám nic nevede,
  • abychom se naučili řešit problémy a přijímat kritiku.

OBLASTI ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Preventivní činnost

okruh klientů oblast působení formy práce
všichni žáci
všichni pedagogičtí pracovníci

 

tvorba příznivého klimatu školy

rozhovory
náslechy v hodinách
dotazníkové šetření
ankety
podněty žáků a rodičů

preventivní programy 

školní akce a projekty

Podpůrná činnost

žáci
(se speciálními vzdělávacími potřebami, se zhoršeným prospěchem, výchovnými, osobními nebo jinými problémy, rizikové jevy a chování, žáci nadaní)

rodiče
(osobní, vyučovací a výchovné problémy žáků, podněty k práci školy)

 

snížení rizik

podpora nadání

rozhovory
náslechy v hodinách
dotazníkové šetření
ankety
podněty žáků a rodičů

Poradenská činnost

vycházející žáci

žáci se spec. vzdělávacími potřebami
(zhoršený prospěch, výchovné, osobní nebo jiné problémy)
žáci nadaní
(rozšiřující studijní možnosti)
rodiče
(osobní, vyučovací a výchovné problémy žáků, podněty k práci školy)

 

konzultační, psychologická a speciálně pedagogická péče,
řešení vzdělávacích a výchovných problémů,
poradenství v oblasti volby povolání a dalšího vzdělávání

podpora nadání

 

 

poradenské rozhovory
náslechy v hodinách
hospitační činnost

Za obsah této stránky odpovídá paní Mgr. Petra Musilová.