Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Oznámení: Seznam přijatých žáků do 1. ročníku základní školy Nížkov pro školní rok 2021/2022.

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci zápis do první třídy v letošním roce opět proběhne distanční formou v období od 6. 4. 2021 do 26. 4. 2021. 

Organizace zápisu

Formální část

A. Postup v případě, že zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k povinné školní docházce:

 1. Zákonný zástupce vyplní:

  1. "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání"

  2. "Zápisní list"

  3. "Potvrzení o podání informací vyplývající ze školského zákona" (Před podpisem potvrzení si prosím prostudujte informace o odkladu a možnosti, jak můžete do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji, které najdete v informační brožuře).

(Všechny dokumenty jsou ke stažení na této stránce.)

 1. Všechny tři dokumenty a prostou kopii rodného listu dítěte zákonný zástupce doručí Základní škole Nížkov:

  1. prostřednictvím osobní datové schránky do datové schránky školy (ID datové schránky školy: czvpdpf) nebo

  2. elektronicky podepsané jako přílohu e-mailu na adresu marta.novotna@zs.nizkov.cz nebo

  3. vytištěné a podepsané rukou prostřednictvím pošty na adresu Základní škola Nížkov, 592 12 Nížkov 11 (případně v zalepené obálce vhozením do schránky školy).

 2. Dítěti bude přiděleno registrační číslo, které zákonný zástupce obdrží e-mailem nebo SMS.

 3. Registrační čísla přijatých dětí budou vyvěšena na budově školy a na webových stránkách školy.

B. Postup v případě, že zákonný zástupce požádá o odklad začátku povinné školní docházky o jeden rok:

 1. Zákonný zástupce vyplní:

  • "Žádost o odklad povinné školní docházky".

  • "Potvrzení o informování o povinnosti předškolního vzdělávání a možných způsobech jejího plnění"

(Oba dokumenty jsou ke stažení na této stránce.)

 1. Oba dokumenty doručí zákonný zástupce Základní škole Nížkov:

  • prostřednictvím osobní datové schránky do datové schránky školy (ID datové schránky školy: czvpdpf) nebo

  • elektronicky podepsané jako přílohu e-mailu na adresu marta.novotna@zs.nizkov.cz nebo

  • vytištěné a podepsané rukou prostřednictvím pošty na adresu Základní škola Nížkov, 592 12 Nížkov 11 (případně v zalepené obálce vhozením do schránky školy).

 2. Rozhodnutí o odkladu obdrží zákonný zástupce poštou.

V případě, že budete chtít formální část zápisu "vyřídit" osobně, kontaktujte mě (telefon: 725 861 215, e-mail: marta.novotna@zs.nizkov.cz), domluvíme si schůzku.

Pokud narazíte na jakýkoli problém, nebo si nebudete s něčím vědět rady, neváhejte mě kontaktovat.

Motivační část

Motivační část za účasti dětí proběhne on-line formou 29. 4. 2021. O průběhu byli zákonní zástupci budoucích prvňáčků informováni e-mailem. Motivační část zápisu do 1. třídy není povinnou součástí zápisu, proto se jí dítě nemusí účastnit.

Formuláře ke stažení pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k současné situaci jsme nemohli ani zahájit realizaci projektu "Školička", který by letos měl proběhnout již dvanáctý rok a jehož účelem je usnadnit dětem přechod z mateřské školy do školy základní. Pokud se děti 12. dubna vrátí do školek, bude je paní učitelka ze základní školy navštěvovat přímo v mateřské škole. Pokud se děti do školky nevrátí, proběhne projekt on-line formou. 

Odklad povinné školní docházky

 1. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 2. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
 3. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.

Práva a povinnosti rodičů

 1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
 2. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí jsou v tomto odkazu.

Počet žáků, které je možné přijmout: 30

Vyučovací jazyk : český jazyk

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte (telefon: 725 861 215, e-mail: marta.novotna@zs.nizkov.cz).