Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, zápis do 1. třídy máme naplánovaný na 22. dubna 2021. O tom, jakým způsobem budeme moci zápis zorganizovat vás budeme včas informovat. 

Vzhledem k současné situaci jsme nemohli ani zahájit realizaci projektu "Školička", který by letos měl proběhnout již dvanáctý rok a jehož účelem je usnadnit dětem přechod z mateřské školy do školy základní. Pokud bude na jaře příznivější situace, proběhne projekt v pozdějším termínu. Vytiskli jsme proto pro vás alespoň brožuru Chystáme se do 1. třídy. O její distribuci poprosíme ředitelku vaší mateřské školy. Brožuru si v elektronické podobě můžete zdarma stáhnout na webu Novadie: https://www.novadida.cz/e-book-chystame-se-do-1-tridy/.

V současné době vás mohu s jistotou informovat pouze o tom, jaké podmínky je nutné splnit při žádosti o odklad povinné školní docházky,  jaká práva a povinnosti jako rodiče máte vzhledem k zápisu k povinné školní docházce a jaká jsou kritéria pro přijetí k povinné školní docházce do naší školy.

 

Odklad povinné školní docházky

  1. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  2. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
  3. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.

Práva a povinnosti rodičů

  1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
  2. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

 

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí jsou v tomto odkazu.

Počet žáků, které je možné přijmout: 30

Vyučovací jazyk : český jazyk

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte (telefon: 725 861 215, e-mail: marta.novotna@zs.nizkov.cz).