Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, děkujeme, že jste zapsali své dítě do I. třídy pro následující školní rok právě u nás. 

Výsledek zápisu  - seznam přijatých dětí.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání proto podávají zákonní zástupci dětí, které dosáhnou šesti let věku do 31. 8. 2020. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do prosince 2020, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od ledna 2021 do června 2021, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

 

Odklad povinné školní docházky

 1. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 2. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
 3. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.

Práva a povinnosti rodičů

 1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
 2. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Organizace zápisu

Formální část

Postup v případě, že zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k povinné školní docházce:

 1. Zákonný zástupce vyplní (všechny dokumenty jsou ke stažení na této stránce):
  1. "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání"
  2. "Zápisní list"
  3. "Potvrzení o podání informací vyplývající ze školského zákona" (Před podpisem potvrzení si prosím prostudujte informace o odkladu a možnosti, jak můžete do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji, které najdete v tomto odkaze).
 2. Všechny tři dokumenty zákonný zástupce doručí Základní škole Nížkov:
  • prostřednictvím osobní datové schránky do datové schránky školy (ID datové schránky školy: czvpdpf) nebo
  • elektronicky podepsané jako přílohu e-mailu na adresu marta.novotna@zs.nizkov.cz nebo
  • vytištěné a podepsané rukou prostřednictvím pošty na adresu Základní škola Nížkov, 592 12 Nížkov 11 (případně v zalepené obálce vhozením do schránky školy).
 3. Dítěti bude přiděleno registrační číslo, které zákonný zástupce obdrží e-mailem nebo SMS.
 4. Registrační čísla přijatých dětí budou vyvěšena na budově školy a na webových stránkách školy.

Postup v případě, že zákonný zástupce požádá o odklad začátku povinné školní docházky o jeden rok:

 1. Zákonný zástupce vyplní (všechny dokumenty jsou ke stažení na této stránce)::
  • "Žádost o odklad povinné školní docházky".
  • "Potvrzení o informování o povinnosti předškolního vzdělávání a možných způsobech jejího plnění"
 2. Oba dokumenty doručí zákonný zástupce Základní škole Nížkov:
 • prostřednictvím osobní datové schránky do datové schránky školy (ID datové schránky školy: czvpdpf) nebo
 • elektronicky podepsané jako přílohu e-mailu na adresu marta.novotna@zs.nizkov.cz nebo
 • vytištěné a podepsané rukou prostřednictvím pošty na adresu Základní škola Nížkov, 592 12 Nížkov 11 (případně v zalepené obálce vhozením do schránky školy).
 • Rozhodnutí o odkladu obdrží zákonný zástupce poštou.
 • Motivační část

  V letošním roce neproběhne.

   

  Kritéria pro přijetí

  Kritéria pro přijetí jsou v tomto odkazu.

  Formuláře ke stažení pro školní rok 2020/2021

  Počet žáků, které je možné přijmout: 30

  Vyučovací jazyk : český jazyk

  V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte (telefon: 725 861 215, e-mail: marta.novotna@zs.nizkov.cz).