Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, v letošním roce proběhne zápis obvyklou formou a to:

Oznámení o přijetí 2024.pdf

19. 4. 2024 od 13:00 do 16:30 hodin pro všechny děti (i pro ty, které jsou cizinci s dočasnou ochranou (Oznámení zápisu.pdf).

Organizace zápisu

Formální část

A. Postup v případě, že zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k povinné školní docházce:

  1. Zákonný zástupce vyplní:

    • "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání"

    • "Zápisní list"

(Oba dokumenty jsou ke stažení na této stránce.)

Dítěti bude přiděleno registrační číslo.

Registrační čísla přijatých dětí budou vyvěšena na budově školy a na této webové stránce.

B. Postup v případě, že zákonný zástupce požádá o odklad začátku povinné školní docházky o jeden rok:

Zákonný zástupce vyplní "Žádost o odklad povinné školní docházky".

(Dokument je ke stažení na této stránce.)

Ředitel školy na základě žádosti o odklad vydá zákonnému zástupci rozhodnutí o odkladu.

Pokud narazíte na jakýkoli problém, nebo si nebudete s něčím vědět rady, neváhejte kontaktovat vedení školy.

Motivační část

Motivační část zápisu proběhne tradiční formou.

 

Formuláře ke stažení pro školní rok 2024/2025

 

Odklad povinné školní docházky

  1. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  2. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
  3. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.

Práva a povinnosti rodičů

  1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
  2. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí jsou v tomto odkazu.

Počet žáků, které je možné přijmout: 30

Vyučovací jazyk : český jazyk

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte (telefon: 725 861 215, e-mail: petra.zikmundova@zs.nizkov.cz).