Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Dětská práva - školní projekt

Dětská práva jsou na naší škole už tradičním projektem.

Projekt je motivován současnou společenskou situací a probíraným učivem. V oblasti výchovy přispívá k lepším vztahům mezi spolužáky a ostatními lidmi. Ve vzdělávací oblasti je přímo propojen s předměty – český jazyk a literatura, výtvarná výchova, pracovní činnosti a se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět.

Děti se učí diskutovat, prosazovat vhodně své názory a vysvětlovat je. Získané vědomosti a dovednosti začlenit do chování a projevů v jejich každodenním životě.

Nedílnou součástí výuky v tomto projektu je učit žáky činit uvážlivá rozhodnutí, být si vědom zodpovědnosti za svá rozhodnutí, znát svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni, odmítat hrubé zacházení, uvědomit si povinnost postavit se fyzickému i psychickému násilí.

Celý projekt vede ve své třídě vždy třídní učitel, projekt má návaznost v rámci pěti let prvního stupně povinné školní docházky. V každém ročníku se učitel věnuje jiným tématům. Po skončení následuje vždy celkové vyhodnocení načerpaných poznatků, diskuse o jejich přínosu pro další život a uvědomění si role každého jedince ve společnosti. V projektu budeme pokračovat i v následujících letech.

 


Autor: Mgr. T. Milotová Publikováno 15. 7. 2022 10:03

Učíme se být kamarády

Ve středu 23. 2. 2022 se pro žáky 1. ročníku uskutečnil preventivní program zaměřený na rozvoj a podporu kamarádských vztahů uvnitř třídního kolektivu, dále na dodržování pravidel nejen školy ale také pravidel mezilidských vztahů směřujících k respektování druhých.

V úvodu programu žáci v komunitním kruhu pomocí „náladoměru“ ostatním sdělili své aktuální pocity. Někdo měl sluníčkový den, jiní se zase z různých důvodů neprobudili s úsměvem na rtech. Žáci zjistili, že ne vždy může být jejich kamarád zrovna nejlepší náladě, může ho něco trápit, a proto by na náladu každého ze svých spolužáků měli brát ohled.

Na začátku druhé hodiny žáky čekalo malování, které však mělo jednu podmínku- namalovat obrázek stromečku a domečku se svým spolužákem pomocí jedné tužky, které se měli oba držet. Ne pro každého to byl jednoduchý úkol domluvit se řečí těla na tom, kdo tužku povede.

Další aktivita vedla žáky k vzájemnému naslouchání a schopnosti všímat si druhých. V kruhu si žáci měnili místo podle zadaného kritéria. Bez mluvení se tak o sobě navzájem dozvěděli mnoho nových informací. Závěrečná aktivita, která na žáky čekala spočívala v tom, aby namalovali na papír svých spolužáků ze třídy jednoduchý obrázek s cílem potěšit jeden druhého. Žádný list nezůstal prázdný a každý se ke svému obrázku vracel s úsměvem na rtech. Jako upomínku na tento projekt si každý odnesl obrázek domů.

následné debatě jsme si povídali o tom, jak se žákům preventivní program líbil, a co bylo pro ně přínosné.


Autor: Mgr. T. Milotová Publikováno 15. 7. 2022 9:59

Mimořádné události

Datum konání: 4. 3. 2022

V lidském životě mohou nastat neočekávané události, které mohou ohrozit zdraví lidí, životy nebo způsobit velké materiální škody. I proto probíhá na naší škole projekt Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Jde o projekt, jehož cílem je naučit děti, jak nejlépe reagovat v případě živelných pohrom a běžných rizik každodenního života. Děti se během 4 vyučovacích hodin seznámí se základními pojmy z této oblasti, s druhy a konkrétními příklady mimořádných událostí a rizikových událostí běžného života. Žáci by postupně po ukončení čtyřletého cyklu /ve kterém projekt probíhá/ měli být schopni poznat rizikové situace v běžném životě, přivolat pomoc, naučit se využívat bezplatné telefonní linky tísňového volání, rozpoznat varovné signály, předcházet úrazům, poskytnout první pomoc, použít prostředky improvizované ochrany atd. Takto připravení žáci pak dokáží posoudit vzniklou situaci, pomoci sobě i ostatním. Děkuji všem vyučujícím, kteří se na projekt poctivě připravovali a děti naučili spoustu důležitých dovedností.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 15. 7. 2022 9:55

Významná výročí

V pondělí 31. 1. 2022 proběhl na naší škole Tematický den. Jednotliví vyučující si mohli vybrat, jakému výročí se budou ve svých hodinách věnovat. Někteří si vybrali 100 let od narození Emila Zátopka – sportovce, olympijského vítěze na OH v Londýně 1948 a Helsinkách 1952, jiní raději zvolili 730 let od narození Elišky Přemyslovny - české královny a matky Karla IV. Nebo 740 let od smrti Anežky České – české světice, princezny a abatyše. Forma, kterou bylo výročí zařazeno do výuky, se lišila podle věku žáků a předmětu. Zhodnocení v rámci vybraných ročníků si můžete pročíst níže.


6. třída – S žáky jsme začali hodinu písničkou od Mirai – Když nemůžeš, tak přidej. Následně jsme se podívali na video a zjišťovali jsme si další informace ze života Dany a Emila Zátopkových. Vedli jsme diskuzi a hledali odpovědi na různé otázky, které žáky napadly. Na závěr jsme se vrátili k písničce od skupiny Mirai a žákům došlo, že tato písnička odkazuje právě na Emila Zátopka

Zikmundová (dějepis)

 

5. třída – Žáci místo úvodní pětiminutovky napsali cvičný diktát s informacemi o životě Elišky Přemyslovny. Na základě zjištěných informací a návaznosti textu bylo cílem skupin žáků, aby správně seřadily obrázky z komiksu, jak se události v Eliščiným životě chronologicky odehrávaly. Komiks jsme slepili na jednu společnou čtvrtku a vykreslili. Finální komiks si žáci přečetli. Na stejný papír žáci uvedli nejdůležitější body, které vypovídají o tom, proč je svatá Anežka česká naše významná světice. Výstup žákovské práce visí na magnetické tabuli v kmenové třídě.

 

Valentová (český jazyk)

 

7. třída – Emilu Zátopkovi jsme se věnovali v hodině P i F. V přírodopise jsme se seznámili s tímto významným sportovcem prostřednictvím krátkého dokumentu, ve fyzice jsme počítali jeho průměrné rychlosti na tratích 5, 10 a 20 km.

Jarošová ( P, F)

  


Autor: P. Zikmundová, B. Valentová, E. Jarošová Publikováno 15. 7. 2022 9:52

Jsme divadelní diváci

Kulturní minimum II

Ve středu 3. 11. se žáci 2. stupně dočkali prvního divadelního představení v aktuálním školním roce.

Všichni zúčastnění se s pedagogy sešli na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou.

Od 8. hodiny ranní jsme měli domluvené programy v Knihovně Matěje Josefa Sychry. Část žáků si poslechla přednášku o osobnosti a díle Jaroslava Foglara, starší žáci o Karlu Čapkovi. Žáci se také museli aktivně zapojit a splnit bobříky a úkoly, které pro ně paní knihovnice připravily.

Na 9. hodinu jsme se přemístili do budovy Městského divadla, kde nás čekalo hudební představení s názvem Bubnování do škol. Budějovičtí členové kapely Wild Sticks nás seznámili s obvyklými i méně známými hudebními bicími nástroji a zahráli dokonce i na popelnice. Do představení mladí bubeníci aktivně zapojili také obecenstvo.

Jistě nebudu hovořit jen sama za sebe, když vám sdělím, že představení bylo velice příjemné a zábavné a už nyní se těšíme na další představení.

B. Valentová

 

 

Kulturní minimum I

Po dlouhém čekání jsme se 10. 2. znovu dostali do divadla. Žáci 3. - 5. třídy shlédli divadelní představení (Ne)bezpečná (ko)média speciálně zaměřené na mediální výchovu.

V současné době nás všechny obklopuje virtuální svět počítačů, internetu, televize a mobilních telefonů, který se řídí svými vlastními zákonitostmi. Tohle všechno by mělo člověku sloužit, pomáhat či ho alespoň pobavit. Někdy však média dokážou nepřipraveným lidem také dost ublížit.

O tom všem se přesvědčil i Radovan (a my s ním). Mohli jsme zažít, jak úžasný je virtuální svět, a zároveň se přesvědčit o tom, jak dokáže ublížit. Dočkali jsme se i rad, co je třeba dělat v případě, kdy s námi média manipulují.

Určitě toto představení nemůžeme řadit ke klasickým divadelním hrám. Proto i reakce dětí byly různé.

Ale věřím, že si každý našel moment, který ho pobavil, zaujal nebo poučil.

A. Šorfová Uttendorfská

 

Ronja, dcera loupežníka,
velmi známá pohádka od Astrid Lindgrenové byla uvedena jako divadelní představení ve Žďáře nad Sázavou. Zhlédli jsme ho s žáky 2. - 5. třídy. Podle reakce dětí jsme viděli úžasné představení v podání divadla Radost z Brna. Scéna plná tajemna a kouzel nás všechny doslova uchvátila.
Ronja a Bork jsou kamarádi, kteří pocházejí ze znepřátelených rodin. Učí se ohleduplnosti a respektu jednoho k druhému. Seznamují se zákonitostmi a řádem přírody a uvědomují si, že člověk musí mít někoho vedle sebe. Poznávají a chápou nesmírnou hodnotu přátelství.
Divadlo Radost uvádí více představení pro děti. Myslím, že by se dětem i dospělým některá mohla líbit a mohl by to být i pěkný nedělní rodinný výlet. 
                                                         A. Šorfová Uttendorfská

Autor: B. Valentová, A. Šorfová Uttendorfská Publikováno 15. 7. 2022 9:47

Krajské kolo soutěže o zemědělství a lesnictví

Datum konání: 27. 5. 2022

V letošním školním roce měli naši žáci opět možnost zapojit se do soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině. Soutěž je zajímavá především svým zaměřením, které cílí na zvýšení povědomí mladých žáků o současné situaci v zemědělství a lesnictví v našem kraji. Snaží se také vzbudit v žácích zájem
o studium oborů v této oblasti.

Ze školního kola nám vyplynuli dva vítězové – nejlepší žákyní byla Julie Musilová a nejúspěšnějším žákem Zdeněk Dobrovolný. Oba následně v doprovodu pedagogického dohledu odjeli reprezentovat naši školu v rámci krajského kola. Jejich zhodnocení celé soutěže si můžete pročíst níže.

Dne 27. 5. jsme se zúčastnili zemědělské a lesnické soutěže v sídle Krajského úřadu v Jihlavě. Hned
po příjezdu jsme dostali uvítací vak, ve kterém byly malé propagační dárečky. Poté jsme se šli usadit, vyčkali jsme na zbylé školy a začali jsme psát test. Po dopsání testu se odehrávaly okolo budovy volnočasové aktivity. Občerstvení bylo též zajištěné. Okolo jedné hodiny bylo vyhlášení vítězů. Prvních dvacet soutěžících vyhrálo výlet po kraji Vysočina. My jsme skončili na 15. a 16. místě z 50 zúčastněných.

Děkuji všem žákům, kteří se aktivně zúčastnili školního kola soutěže a zejména pak našim zástupcům z krajského kola.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 15. 7. 2022 9:36

Soutěžím, soutěžíš, soutěžíme!

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie).

Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol (6.–9. tříd). Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe.
V letošním roce se školního kola zúčastnili žáci 6. ročníku. Zadání olympiády bylo pro tento rok orientováno hlavně na praktické úkoly, měření na mapách, práci s atlasem. Účast v Zeměpisné olympiádě přináší možnost získat nové zkušenosti nad rámec běžné výuky zeměpisu, změřit síly s ostatními soutěžícími.

Všem děkuji za účast.

Mgr. Martina Klímová

 

Rekordních 28 žáků se sešlo 19. ledna 2021, aby předvedli své recitátorské schopnosti. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích, z každé pak porota složena z vyučujících českého jazyka vybrala tři, jejichž básně zaujaly nejvíce. Výběr i přednes básní byl povětšinou velice zdařilý, proto měla porota nelehký úkol, a došlo dokonce i na hlasování o konečném umístění. I to nasvědčuje tomu, že se letošní ročník skutečně vydařil. Každý ze zúčastněných si odnesl malou pozornost a věřím, že i dobrý pocit z příjemně stráveného odpoledne.

 

1. kategorie (1. a 2. třída)

1. místo Sobotková Amálie (2.)

2. místo Chlubnová Amálie (1.)

3. místo Stehlík Filip (1.)

 

2. kategorie (3. až 5. třída)

1. místo – Koumar Jan (3.)

2. místo – Škarydová Leontyna (5.)

3. místo – Dvořáková Neli (3.)

 

3. kategorie (2. stupeň)

1. místo Velínová Lucie (7.)

2. místo Neubauer Matěj (7.)

3. místo – Šimková Barbora (7.)

 

Všem přihlášeným žákům děkuji za jejich aktivitu, porotě za spolupráci a vítězům gratuluji!

Bc. Barbora Valentová

 

Kraj Vysočina vyhlásil pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina již dvanáctý ročník vědomostní soutěže pro druhý stupeň základních škol a žáky víceletých gymnázií v kraji s názvem Poznej Vysočinu. I letos se naše škola, konkrétně žáci 8. a 9. ročníku, soutěže zúčastnila. Cílem soutěže bylo podpořit zájem žáků o krásy a bohatství našeho kraje. 24.2.2022 proběhlo školní kolo. Vítězi tohoto kola jsou Marta Dočekalová a Jakub Němec. Oba zástupci 8. ročníku postupují do dalšího kola, které se uskuteční 25.3. 2022 v Jihlavě. Vítězům školního kola gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v soutěži. Mgr. Martina Klímová

V letošním školním roce se konala soutěž Zemědělství a lesnictví na Vysočině. Soutěž probíhá pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka a je určena pro žáky 7. a 8. ročníků. Jejím cílem je zvýšit povědomí žáků základních škol o zemědělství a lesnictví v našem kraji. Znalosti žáků prověřilo 25 různorodých otázek. Nejlepšími řešiteli se stali Julie Musilová, která získala 37 bodů z 48 možných a David Dočekal s 31 body. Tito naši dva zástupci postupují do druhého kola soutěže, které se uskuteční 27. 5 2022 v Jihlavě.

Mgr. Eva Jarošová

Autor: Bc. B Valentová, Mgr. Jarošová, Mgr. Klímová Publikováno 15. 7. 2022 9:24

Nabídka zaměstnání

Základní škola Nížkov hledá nového kolegu/novou kolegyni pro obsazení pracovní pozice Ekonom - účetní. Bližší informace najdete v příloze.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 14. 6. 2022 17:19

Zápis do 1. třídy školního roku 2022/2023

Datum konání: 22. 4. 2022

Zápis do 1. třídy v letošním roce proběhne obvyklou formou a to:

22. 4. 2022 od 13 do 17 hodin pro děti, které nejsou cizinci s dočasnou ochranou (Oznámení o zápisu do 1. třídy pro děti, které nejsou cizinci s dočasnou ochranou)
• 10. 6. 2022 od 13 do 16 hodin pro děti, které jsou cizinci s dočasnou ochranou (Oznámení o zápisu do 1. třídy pro děti, které jsou cizinci s dočasnou ochranou).

Bližší informace a formuláře jsou zveřejněny na Zápis do 1. třídy | zs.nizkov.cz.


Publikováno 13. 4. 2022 8:00

Tellurium ve výuce zeměpisu

V hodinách zeměpisu v šestém ročníku jsme probírali téma Země. K tomuto tématu se váže i učivo o pohybech naší planety. Aby byla výuka pestřejší a pro žáky učivo srozumitelnější, zakoupili jsme model sluneční soustavy – Tellurium. Jedná se o vizuální pomůcku, kterou využíváme při výuce astronomie. Jde o mechanický zobrazovací model pohybu Země a Měsíce kolem Slunce. Tato názorná pomůcka pomáhá dětem představit si vesmír. Děti se pomocí Telluria dozví, proč existují roční období, jak se mění fáze Měsíce, proč má rok dvanáct měsíců a další informace. Jedná se o výtečnou vizuální pomůcku, která udělá z výuky zábavu.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 7. 11. 2021 17:25