Drobečková navigace

Škola > Aktuality

Aktuality


Přírodovědný klokan pro 8. a 9. roč.

Datum konání: 16. 10. 2019

Ve středu 16. 10. 2019 druhou vyučovací hodinu řešili žáci 8. a 9. ročníku úlohy Přírodovědného klokana. Ve 24 cvičeních prověřili své znalosti a logické uvažování v rámci přírodovědných předmětů (fyziky, matematiky, přírodopisu, chemie a zeměpisu) a také kompetence k řešení problémů. Za správně vyřešenou úlohu mohli získat 3, 4 nebo 5 bodů. Pokud se rozhodli úlohu neřešit, nedostali, ale ani neztratili žádný bod. Naopak za nesprávně řešenou úlohu se jim jeden bod odečetl. Nejúspěšnějším řešitel se stal Martin Prchal se ziskem 63 bodů (následoval tedy svého bratra Lukáše Prchala, který vyhrál minulý ročník), hned za ním se umístil Stanislav Černý s 59 body a Filip Chvátal s 58 body. Všem žákům děkuji za vynaložené úsilí.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 30. 10. 2019 11:40

Projekt Dětská práva

Datum konání: 7. 10. 2019

Druhý týden v říjnu patřil již tradičně projektu Dětská práva. Projekt je motivován současnou společenskou situací a probíraným učivem. V oblasti výchovy přispívá k lepším vztahům mezi spolužáky a ostatními lidmi. Ve vzdělávací oblasti je přímo propojen s předměty – český jazyk a literatura, výtvarná výchova, pracovní činnosti a se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět.

Cílem celého projektu pro žáky je uvědomění si svých práv a povinností a jejich zvnitřnění. Děti se učí diskutovat, přiměřeně věku samostatně uvažovat, prosazovat vhodně své názory a vysvětlovat je. Získané vědomosti a dovednosti začlenit do chování a projevů v jejich každodenním životě.

Nedílnou součástí výuky v  tomto projektu je učit žáky činit uvážlivá rozhodnutí, být si vědom zodpovědnosti za svá rozhodnutí, znát svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni, odmítat hrubé zacházení, uvědomit si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat.

Celý projekt vede ve své třídě vždy třídní učitel, projekt má návaznost v rámci pěti let prvního stupně povinné školní docházky. V každém ročníku se učitel věnuje jiným tématům. Po skončení následuje vždy celkové vyhodnocení, shrnutí získaných poznatků, diskuse o jejich přínosu pro další život a uvědomění si role každého jedince ve společnosti. V projektu budeme pokračovat i v následujících letech.


Autor: Mgr. Miluše Chalupová Publikováno 30. 10. 2019 11:38

Jednotky délky

Tématem středeční hodiny geometrie byly jednotky délky. Opakování převodu jednotek předcházela aktivita, během které si žáci otestovali svůj odhad. Prvním úkolem bylo do svého sešitu načrtnout úsečku o velikosti 1 m, 1 cm, 10 cm a 1 dm. Vnímaví žáci hned odhalili, že poslední dva údaje jsou stejné, proto nemusí načrtávat úsečku znovu. Na to, že se jim do sešitu úsečka dlouhá 1 metr nevejde, přišli všichni během chvíle. Svůj odhad si poté překontrolovali měřením a sami ohodnotili svoji přesnost.

Následovala opačná aktivita, kdy žáci odhadovali rozměry otevřené tabule, své lavice, školního sešitu z matematiky a výšku židle, na které sedí. Po zapsání svého tipu dostal každý z nich do ruky metr (používáme papírový metr z Ikey), mohl si tak sám jednotlivé předměty přeměřit a získaná čísla porovnat se svými poznámkami v sešitě.

Cílem těchto praktických aktivit bylo posílit u žáků schopnost odhadovat, upevnit pojmy jako metr, centimetr, decimetr a jejich skutečná velikost a vyzkoušet si práci s metrem. V druhé fázi hodiny již žáci procvičovali převody jednotek klasickým způsobem.


Autor: Mgr. Eva Zachová Publikováno 15. 10. 2019 14:59

Literární bingo

V některých třídách letos žáci nepovedou čtenářské deníky. Rozhodně to však není z důvodu, že by se nevěnovali četbě literatury. Možná právě naopak.

Bc. Barbora Valentová pro žáky 6. a 8. ročníku vytvořila přehlednou tabulku se specifiky knih k četbě. Žáci pracují se základními pojmy literární teorie a lépe si zapamatují jejich význam. V tabulce se objevují různé literární druhy, žánry či období. Žáci mají tím pádem poměrně široké možnosti, jakou knihu si sami zvolí. Záleží na samostatném uvážení každého žáka, kterým políčkem začne a jakým směrem bude dále pokračovat. Vždy musí splňovat pouze tu podmínku, která je v daném políčku tabulky. Za každou přečtenou knihu si žák vyškrtne jedno políčko v tabulce. Cílem žákova snažení je během školního roku propojit protilehlé strany takovým způsobem, aby se vyškrtnutá, tedy splněná, políčka dotýkala jedno druhého. Tím žák získá bingo! Po přečtení každé knihy následuje vyplnění „čtenářské karty“. Jedná se o přehlednou šablonu, jakousi náhradu za tradičně vedený čtenářský deník.

Je teprve podzim a žáci mají první přečtenou knihu, tím vyškrtnuté teprve první políčko. Brzy ale budou přibývat další přečtené knihy a věřím, že díky této aktivitě se bude žákům lépe pracovat s literárními pojmy a všichni v závěru splní úkol a budou moci zvolat: „Bingo!“

 


Autor: Bc. Barbora Valentová Publikováno 15. 10. 2019 14:56

Náš kraj - putování za pověstí

Datum konání: 2. 10. 2019

Již tradiční projekt, jehož cílem je poznávání blízkého okolí,  proběhl i letos. Tentokrát jsme se zaměřili na poznávání míst objevujících se v pověstech.

Každá třída si zvolila lokalitu putování a alespoň jednu pověst, která se k danému místu váže. Ačkoliv nám počasí příliš nepřálo, nenechali jsme se odradit. Vybaveni deštníky a pláštěnkami jsme se vydali na pěší putování po blízkém okolí. První, druhá a třetí třída spojily síly se svými „patrony“ z vyšších ročníků. Mezi vyhledávané cíle patřil například místní kostel s kostnici, dále pak Rosička, Červený mlýn, okolní lesy a pátá třída jela vlakem až do Havlíčkova Brodu. Program jednotlivých ročníků byl rozdílný, jedno však bylo pro všechny společné. Všichni žáci se seznámili alespoň s jednou pověstí.

O dva dny později se všichni žáci podíleli na zpracování projektu libovolnou formou. Následně v sokolovně své snažení představili ostatním žákům a učitelům. Měli jsme možnost zhlédnout velmi vydařené dramatické ztvárnění či převyprávění pověstí. Nechyběly ani masky, kostýmy či malované kulisy. Tímto bych ráda poděkovala všem třídám včetně vyučujících za originální a pestré zpracování i samotnou prezentaci vlastních projektů. Poděkování patří také Adéle Markové a Jakubu Dočekalovi z 9. ročníku, že se ochotně zhostili role moderátorů.

Celý projekt hodnotím velmi kladně, věřím, že to nebylo pouze zpestření během výuky, ale také přínos pro žáky i vyučující. Touto aktivní formou jsme se dozvěděli nové informace o zajímavých místech a o pověstech našeho okolí.


Autor: Bc. Barbora Valentová Publikováno 15. 10. 2019 14:53

Dopravní výchova 2019

Datum konání: 26. 9. 2019 - 27. 9. 2019

Ve dnech 26. 9. a 27. 9. přihlášení žáci naší školy absolvovali v rámci dopravní výchovy cyklistický kurz. Kurzu se zúčastnilo 45 žáků ze čtvrtého až devátého ročníku. Převážnou většinu žáků tvořili žáci nižších ročníků, u žáků druhého stupně byl již zájem menší.

Cyklistický kurz se skládal z praktické a teoretické části. V rámci praktické části žáci vyrazili na svých kolech do Žďáru nad Sázavou, kde si na dopravním hřišti pod vedením zkušených lektorů vyzkoušeli pravidla silničního provozu v praxi. Výjezd proběhl i přes páteční nepřízeň počasí bez větších problémů a všichni v pořádku dojeli zpět do Nížkova.

Druhou část dopravní výuky absolvovali žáci přímo ve škole. Každý žák si ověřil své znalosti  dopravních přepisů pomocí testu, společnými silami si oživili  orientaci v důležitých dopravních značkách, prakticky řešili různé dopravní situace, ošetřování různých zranění si pak procvičili v lekci první pomoci. Ani v letošním roce nechyběla jízda zručnosti. Vybraní žáci budou školu reprezentovat 21. 5. 2020 na Dopravní soutěži mladých cyklistů konané ve Žďáře nad Sázavou.

Kurz se velmi vydařil a my doufáme, že žákům pomůže k bezpečnějšímu pohybu na našich silnicích. Všichni organizátoři, jak z řad učitelů, tak z řad žáků, si zaslouží velké poděkování.

 


Autor: Mgr. Eva Zachová Publikováno 15. 10. 2019 14:31

Schůzky s rodiči

Datum konání: 3. 10. 2019

Schůzky s rodiči proběhnou 3. 10. 2019 v 16 hodin v jídelně Základní školy Nížkov. Na společnou část jsme pro vás připravili setkání s psycholožkou Mgr. Elen Sejrkovou. Po skončení společné části proběhnou schůzky s třídními učiteli a po nich případné individuální konzultace s vyučujícími.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 28. 9. 2019 16:49

Nebude náboženství

Datum konání: 7. 10. 2019 - 11. 10. 2019

V týdnu od 7. do 11. 10. bude pan farář mimo Nížkov, takže 3. - 9. ročníku odpadne náboženství.


Publikováno 27. 9. 2019 17:09

Projekt EDISON

Datum konání: 9. 9. 2019 - 13. 9. 2019

Na naší škole bude ve dnech 9. 9. 2019 - 13. 9. 2019 probíhat projekt EDISON pod záštitou organizace Aiesec. 

Aiesec je největší studenty řízená organizace na světě, která přispívá přispívá společnosti rozvojem příležitosti pro mladé lidi v mezinárodním prostředí.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích.

Průběh projektu: Skupina sedmi vysokoškolských studentů z různých zemí světa (v našem případě Gruzie, Itálie, Jordánska, Rumunska, Tuniska, Turecka a Ukrajiny) přijede do naší školy a stráví zde jeden týden. Stážisté v průběhu tohoto týdne seznámí žáky se svou zemi, povedou s nimi diskuze na různá témata, zahrají si hry atd. Tímto se budou snažit představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Žáci tak budou mít možnost srovnání zemí s ČR i zemí mezi sebou. Veškerá komunikace mezi žáky a stážisty navíc bude probíhat v angličtině. Stážisté případně mohou žáky seznámit i se svým mateřským jazykem.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Multikulturní atmosféra oživuje výuku a jejím cílem je zvyšit zájem žáků o studium a naučit je nebát se odlišného. Dalším cílem projektu je také motivovat žáky školy ke zlepšení se v angličtině.

Stážisté pod dohledem pedagogů školy povedou některé vyučovací hodiny v anglickém jazyce. Rozvrh se běhen tohoto týdne nemění, pouze obsah hodin bude upraven tak, aby výuka v anglickém jazyce byla efektivní a přirozená. Součástí projektu jsou i odpolední programy, do kterých bychom rádi zapojili co nejvíce žáků.

Plán odpoledních programů:

pondělí - prohlídka Nížkova (kostel, kostnice, fara, muzeum)

úterý - návštěva Žďáru nad Sázavou (Zelená hora, zámek, Pilská nádrž)

středa - výlet na Rosičku

čtvrtek - návštěva Polné (kostel, muzeum, zámek)

 


Autor: Mgr. Šárka Sládková, Mgr. Marta Novotná Publikováno 6. 9. 2019 16:46

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

Datum konání: 2. 9. 2019

Školní rok 2019/2020 bude zahájen 2. 9. 2019 v 7:15 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

  1. třída - učebna číślo 15 (přízemí)
  2. třída - učebna číslo 69 (2. patro)
  3. třída - učebna číślo 14 (přízemí)
  4. třída - učebna číślo 74 (2. patro)
  5. třída - učebna číślo 4 (přízemí)
  6. třída - učebna číślo 37 (1. patro)
  7. třída - učebna číślo 38 (1. patro)
  8. třída - učebna číślo 42 (1. patro)
  9. třída - učebna číślo 41 (1. patro)

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 proběhne v 8:10 hodin na hřišti za sokolovnou, případě nepříznivého počasí v sokolovně.

Přepokládaný konec v 9 hodin.

Školní družina bude v provozu od 6:00 do 16:00 hodin.


Publikováno 1. 9. 2019 13:06