Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Elektrický Emil

Datum konání: 21. 10. 2019

První letošní představení „Kulturního minima“ mělo název Elektrický Emil a přeneslo nás mezi vynálezce. Příběh Emila Kolbena, vysočanského chlapce, který byl velmi nadaný a zvídavý a jemuž novátorské nápady  napomohly k tomu, že se dostal i do Ameriky, diváky zaujal.  V Americe Emil Kolben spolupracoval s vynálezci věhlasných jmen, například s Alvou Edisonem, který rozsvítil první žárovku, a Nikolou Teslou, vynálezcem rádia. Ani Kolben však nezůstal pozadu a sestrojil elektrickou lokomotivu. Tento svůj vynález věnoval své ženě Malvíně. Představení se nám velmi líbilo, už se těšíme na další návštěvu divadla.


Autor: Ivana Junová Publikováno 30. 10. 2019 11:51

Výtvarná soutěž v Heleníně

Datum konání: 16. 10. 2019

Ve čtvrtek 16. 10. se náš čtyřčlenný tým ve složení Natálie Sobotková, Adéla Šimková, Michaela Enderlová a Alžběta Jarošová vydal na výtvarnou soutěž do Jihlavy, která se konala na Střední umělecko-průmyslové škole Helenín. Na výtvarné zpracování jsme dostaly dvě témata - „Cesta kolem světa“ a „Hostina“. Téma jsme zpracovávaly na papír velikosti A2 a používaly jsme akrylové barvy nebo křídy. Sice jsme nevyhrály a ani se neumístily, ale užily jsme si to a zjistily jsme si informace o střední škole.


Autor: Natálie Sobotková, 9. ročník Publikováno 30. 10. 2019 11:48

Příprava na přijímačky netradičně

Datum konání: 21. 10. 2019

V rámci přípravy na nadcházející přijímací zkoušku z matematiky opakují žáci devátého ročníku učivo předchozích let již nyní. Během páteční hodiny si své znalosti ověřili v matematickém kvízu.

Kvíz obsahovat celkem 20 otázek, které byly rozděleny do 4 okruhů – mocniny a odmocniny, geometrie, převody jednotek, algebraické výrazy a rovnice. Jednalo se o otázky uzavřené s výběrem jedné správné odpovědi ze čtyř možných, dále také o tvrzení, u nichž žáci rozhodovali, zda je pravdivé, či nikoliv. Žáci pracovali v trojčlenných skupinách. Bylo zakázáno početní úlohy řešit pomocí kalkulačky a využívat matematické tabulky.

Tento netradiční způsob procvičování žáky zaujal a určitě jiný matematický kvíz brzy zařadím do některé z dalších hodin. Velmi pozitivně hodnotím především to, že se do práce zapojili všichni žáci a velmi zapáleně diskutovali nad záludnějšími otázkami.

Po sečtení získaných bodů a oznámení výsledků jsme znovu společně prošli veškeré příklady, podívali se na řešení jednotlivých příkladů a zdůvodnili problematická tvrzení. S celkovým počtem 17 bodů vyhrál tým Brm, který byl za své znalosti odměněn jedničkou.


Autor: Mgr. Eva Zachová Publikováno 30. 10. 2019 11:45

Cihla k cihle se stavebnicí Teifoc

Datum konání: 10. 10. 2019

 

„Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do díže.“ Tato písnička se vybavila nejednomu soutěžícímu během krajského kola soutěže „Cihla k cihle“, které letos probíhalo na Střední škole stavební Havlíčkův Brod. Barvy naší školy hájil sehraný tým ve složení Jakub Rosecký a Filip Chvátal, oba z 9. ročníku. Na základě výkresu měli za úkol postavit věž, uhranout svým dílem porotu a především se vejít do limitu 3 hodin. Kluci se se svým výtvorem, který byl opět krásně vyspárován a začištěn, umístili v silné konkurenci 20 týmů na krásném 7. místě. Odvezli si nejen nové zkušenosti, připomínky odborníků, příjemné vzpomínky, ale také krásné ceny, kufříky s nářadím.

Touto cestou bych chtěla Kubu i Filipa pochválit za reprezentaci naší školy a jejich ochotu pustit se do soutěžení s touto stavebnicí, i když se s ní poprvé potkali teprve letos v dubnu.


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 30. 10. 2019 11:43

Přírodovědný klokan pro 8. a 9. roč.

Datum konání: 16. 10. 2019

Ve středu 16. 10. 2019 druhou vyučovací hodinu řešili žáci 8. a 9. ročníku úlohy Přírodovědného klokana. Ve 24 cvičeních prověřili své znalosti a logické uvažování v rámci přírodovědných předmětů (fyziky, matematiky, přírodopisu, chemie a zeměpisu) a také kompetence k řešení problémů. Za správně vyřešenou úlohu mohli získat 3, 4 nebo 5 bodů. Pokud se rozhodli úlohu neřešit, nedostali, ale ani neztratili žádný bod. Naopak za nesprávně řešenou úlohu se jim jeden bod odečetl. Nejúspěšnějším řešitel se stal Martin Prchal se ziskem 63 bodů (následoval tedy svého bratra Lukáše Prchala, který vyhrál minulý ročník), hned za ním se umístil Stanislav Černý s 59 body a Filip Chvátal s 58 body. Všem žákům děkuji za vynaložené úsilí.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 30. 10. 2019 11:40

Projekt Dětská práva

Datum konání: 7. 10. 2019

Druhý týden v říjnu patřil již tradičně projektu Dětská práva. Projekt je motivován současnou společenskou situací a probíraným učivem. V oblasti výchovy přispívá k lepším vztahům mezi spolužáky a ostatními lidmi. Ve vzdělávací oblasti je přímo propojen s předměty – český jazyk a literatura, výtvarná výchova, pracovní činnosti a se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět.

Cílem celého projektu pro žáky je uvědomění si svých práv a povinností a jejich zvnitřnění. Děti se učí diskutovat, přiměřeně věku samostatně uvažovat, prosazovat vhodně své názory a vysvětlovat je. Získané vědomosti a dovednosti začlenit do chování a projevů v jejich každodenním životě.

Nedílnou součástí výuky v  tomto projektu je učit žáky činit uvážlivá rozhodnutí, být si vědom zodpovědnosti za svá rozhodnutí, znát svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni, odmítat hrubé zacházení, uvědomit si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat.

Celý projekt vede ve své třídě vždy třídní učitel, projekt má návaznost v rámci pěti let prvního stupně povinné školní docházky. V každém ročníku se učitel věnuje jiným tématům. Po skončení následuje vždy celkové vyhodnocení, shrnutí získaných poznatků, diskuse o jejich přínosu pro další život a uvědomění si role každého jedince ve společnosti. V projektu budeme pokračovat i v následujících letech.


Autor: Mgr. Miluše Chalupová Publikováno 30. 10. 2019 11:38

Jednotky délky

Tématem středeční hodiny geometrie byly jednotky délky. Opakování převodu jednotek předcházela aktivita, během které si žáci otestovali svůj odhad. Prvním úkolem bylo do svého sešitu načrtnout úsečku o velikosti 1 m, 1 cm, 10 cm a 1 dm. Vnímaví žáci hned odhalili, že poslední dva údaje jsou stejné, proto nemusí načrtávat úsečku znovu. Na to, že se jim do sešitu úsečka dlouhá 1 metr nevejde, přišli všichni během chvíle. Svůj odhad si poté překontrolovali měřením a sami ohodnotili svoji přesnost.

Následovala opačná aktivita, kdy žáci odhadovali rozměry otevřené tabule, své lavice, školního sešitu z matematiky a výšku židle, na které sedí. Po zapsání svého tipu dostal každý z nich do ruky metr (používáme papírový metr z Ikey), mohl si tak sám jednotlivé předměty přeměřit a získaná čísla porovnat se svými poznámkami v sešitě.

Cílem těchto praktických aktivit bylo posílit u žáků schopnost odhadovat, upevnit pojmy jako metr, centimetr, decimetr a jejich skutečná velikost a vyzkoušet si práci s metrem. V druhé fázi hodiny již žáci procvičovali převody jednotek klasickým způsobem.


Autor: Mgr. Eva Zachová Publikováno 15. 10. 2019 14:59

Literární bingo

V některých třídách letos žáci nepovedou čtenářské deníky. Rozhodně to však není z důvodu, že by se nevěnovali četbě literatury. Možná právě naopak.

Bc. Barbora Valentová pro žáky 6. a 8. ročníku vytvořila přehlednou tabulku se specifiky knih k četbě. Žáci pracují se základními pojmy literární teorie a lépe si zapamatují jejich význam. V tabulce se objevují různé literární druhy, žánry či období. Žáci mají tím pádem poměrně široké možnosti, jakou knihu si sami zvolí. Záleží na samostatném uvážení každého žáka, kterým políčkem začne a jakým směrem bude dále pokračovat. Vždy musí splňovat pouze tu podmínku, která je v daném políčku tabulky. Za každou přečtenou knihu si žák vyškrtne jedno políčko v tabulce. Cílem žákova snažení je během školního roku propojit protilehlé strany takovým způsobem, aby se vyškrtnutá, tedy splněná, políčka dotýkala jedno druhého. Tím žák získá bingo! Po přečtení každé knihy následuje vyplnění „čtenářské karty“. Jedná se o přehlednou šablonu, jakousi náhradu za tradičně vedený čtenářský deník.

Je teprve podzim a žáci mají první přečtenou knihu, tím vyškrtnuté teprve první políčko. Brzy ale budou přibývat další přečtené knihy a věřím, že díky této aktivitě se bude žákům lépe pracovat s literárními pojmy a všichni v závěru splní úkol a budou moci zvolat: „Bingo!“

 


Autor: Bc. Barbora Valentová Publikováno 15. 10. 2019 14:56

Náš kraj - putování za pověstí

Datum konání: 2. 10. 2019

Již tradiční projekt, jehož cílem je poznávání blízkého okolí,  proběhl i letos. Tentokrát jsme se zaměřili na poznávání míst objevujících se v pověstech.

Každá třída si zvolila lokalitu putování a alespoň jednu pověst, která se k danému místu váže. Ačkoliv nám počasí příliš nepřálo, nenechali jsme se odradit. Vybaveni deštníky a pláštěnkami jsme se vydali na pěší putování po blízkém okolí. První, druhá a třetí třída spojily síly se svými „patrony“ z vyšších ročníků. Mezi vyhledávané cíle patřil například místní kostel s kostnici, dále pak Rosička, Červený mlýn, okolní lesy a pátá třída jela vlakem až do Havlíčkova Brodu. Program jednotlivých ročníků byl rozdílný, jedno však bylo pro všechny společné. Všichni žáci se seznámili alespoň s jednou pověstí.

O dva dny později se všichni žáci podíleli na zpracování projektu libovolnou formou. Následně v sokolovně své snažení představili ostatním žákům a učitelům. Měli jsme možnost zhlédnout velmi vydařené dramatické ztvárnění či převyprávění pověstí. Nechyběly ani masky, kostýmy či malované kulisy. Tímto bych ráda poděkovala všem třídám včetně vyučujících za originální a pestré zpracování i samotnou prezentaci vlastních projektů. Poděkování patří také Adéle Markové a Jakubu Dočekalovi z 9. ročníku, že se ochotně zhostili role moderátorů.

Celý projekt hodnotím velmi kladně, věřím, že to nebylo pouze zpestření během výuky, ale také přínos pro žáky i vyučující. Touto aktivní formou jsme se dozvěděli nové informace o zajímavých místech a o pověstech našeho okolí.


Autor: Bc. Barbora Valentová Publikováno 15. 10. 2019 14:53

Dopravní výchova 2019

Datum konání: 26. 9. 2019 - 27. 9. 2019

Ve dnech 26. 9. a 27. 9. přihlášení žáci naší školy absolvovali v rámci dopravní výchovy cyklistický kurz. Kurzu se zúčastnilo 45 žáků ze čtvrtého až devátého ročníku. Převážnou většinu žáků tvořili žáci nižších ročníků, u žáků druhého stupně byl již zájem menší.

Cyklistický kurz se skládal z praktické a teoretické části. V rámci praktické části žáci vyrazili na svých kolech do Žďáru nad Sázavou, kde si na dopravním hřišti pod vedením zkušených lektorů vyzkoušeli pravidla silničního provozu v praxi. Výjezd proběhl i přes páteční nepřízeň počasí bez větších problémů a všichni v pořádku dojeli zpět do Nížkova.

Druhou část dopravní výuky absolvovali žáci přímo ve škole. Každý žák si ověřil své znalosti  dopravních přepisů pomocí testu, společnými silami si oživili  orientaci v důležitých dopravních značkách, prakticky řešili různé dopravní situace, ošetřování různých zranění si pak procvičili v lekci první pomoci. Ani v letošním roce nechyběla jízda zručnosti. Vybraní žáci budou školu reprezentovat 21. 5. 2020 na Dopravní soutěži mladých cyklistů konané ve Žďáře nad Sázavou.

Kurz se velmi vydařil a my doufáme, že žákům pomůže k bezpečnějšímu pohybu na našich silnicích. Všichni organizátoři, jak z řad učitelů, tak z řad žáků, si zaslouží velké poděkování.

 


Autor: Mgr. Eva Zachová Publikováno 15. 10. 2019 14:31