Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Konstrukce trojúhelníku - 5. ročník

Hodina, při níž se žáci učili konstruovat trojúhelník, byla zajímavá tím, že byla zahájena pantomimou. Nemluvil jsem na žáky, jenom ukazoval a gestikuloval rukama. Jejich úkolem bylo poznat, co mají dělat. Většina reagovala velmi dobře. Pozorně si prohlížela moji gestikulaci, kterou jsem několikrát opakoval pro žáky, kteří nereagovali na první podnět. Tato aktivita, kterou jsem zkoušel poprvé, žáky zaujala. Zajímavá byla i tím,

že žáci byli klidní, ukáznění a pozorní, aby mohli plnit příkazy, které jsem jim sděloval pouze rukama. Myslím si, že to děti zaujalo, že to bylo pro ně něco nového. Podle výsledků, které jsem potom kontroloval, velká většina třídy reagovala úspěšně. Povedlo se jim splnit zadané úkoly a já jsem měl z této části hodiny dobrý pocit. Zbytek hodiny pak pokračoval normálním způsobem, tedy úkoly už byly diktovány slovně.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 16. 5. 2019 11:23

Připomenutí památky Jana Palacha

V hodině výchovy k občanství jsme si v 9. ročníku připomněli 50. výročí upálení studenta Jana Palacha. Žáci nejprve zhlédli dokumentární film Ticho a snažili se o vyjádření svých dojmů prostřednictvím obrazů, zvuků a poslechu stejnojmenné písně, která zaznívá během filmu. Ve skupinách potom uvažovali o tom, za jakých okolností píseň vznikla a o jejím textu. Zamýšleli se také nad tím, zda obětování života mladého člověka mělo v té době nějaký smysl a jaké poselství přináší do dnešních dnů. Doplnění bližších historických souvislostí bude následovat v hodinách dějepisu.


Autor: Mgr. Hana Kučerová Publikováno 16. 5. 2019 11:16

Zeměpis - výuka pro praxi

Ve výuce se snažíme propojovat teorii a praxi. Je potřeba, aby děti pochopily, v čem je učivo pro ně přínosem, co jim dá do života. Učíme děti využívat znalosti a zkušenosti získané ve školním procesu v zájmu vlastního rozvoje. V šestém ročníku jsme probírali učivo o kartografii - nauka o mapách. Děti se seznámily nejen s teorií o druzích map, o obsahu map a měřítku mapy. Učily se také v mapách vyhledávat, určovat nadmořskou výšku daného místa a orientovat se v topografických značkách. Poučeny o měřítku mapy , vypočítávaly vzdálenosti mezi různými místy na mapě světa a na glóbusu. Učily se také o vrstevnicích, vyhledávaly je na turistické mapě, aby lépe pochopily jejich funkci. Cílem výuky bylo naučit žáky získávat ze zdrojů informací vybrané topografické, geografické a kartografické pojmy.

V osmém ročníku jsme probírali téma Dopravy v ČR. Po krátkém výkladu o druzích dopravy v ČR a trendech do budoucna, měli žáci za úkol naplánovat školní výlet. Měli vybrat cílové místo, naplánovat trasu a vybrat ubytování. Žáci pracovali s informacemi na internetu. Vybírali nejvhodnější druhy dopravy, časy odjezdu a příjezdu, které na sebe navazují, a místo k ubytování. Vše doplnili cenami a upřesnili doplňujícími informacemi nutnými k naplánování výletu. Touto cestou se žáci učí pracovat s informacemi, formulovat a vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu, výstižně a souvisle. Posilují taktéž dovednost porozumění textům, které pak tvořivě využívají ke svému rozvoji.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 16. 5. 2019 11:14

Matematika v 8. ročníku

V lednu jsme s žáky osmého ročníku využili dvě hodiny matematiky po sobě k zopakování učiva předchozích let. Zvolili jsme formu prezentací v Power Pointu, které si žáci vytvořili pomocí informací získaných na internetu a na základě svým dosavadních vědomostí. Žáci si sami vybrali jedno téma ze zadaného seznamu (např. „Sčítání a odčítání zlomků“, „Násobení a dělení celých čísel“, „Geometrická tělesa“ aj.) a pustili se do práce.

Hlavním cílem práce bylo vytvoření krátké prezentace, díky které si i ostatní žáci připomenou již probrané učivo a zopakují si základní matematické operace a pojmy.

Druhou hodinu jsme věnovali již samotnému vystoupení žáků. Výstupy jednotlivců trvaly vždy pár minut, všichni si na svém úkolu dali záležet, bylo vidět, že s programem pracovat umí. Jedinou vadou na kráse byly zkopírované matematické definice z internetu, které byly pro žáky příliš složité. Tyto definice se ale objevovaly jen výjimečně.

Většina žáků zvolila krátké vysvětlení pojmů a vzorový příklad, na kterém ostatním vysvětlili, jak se co počítá. Mnozí přidali i příklady či doplňující otázky pro spolužáky, kteří se tak mohli aktivně zapojit.


Autor: Mgr. Eva Halíková Publikováno 16. 5. 2019 11:11

Hodiny anglického jazyka v 5. ročníku

 

V hodinách anglického jazyka klademe velký důraz na praktické použití a využití cizího jazyka. Téměř celý leden 2019 jsme věnovali nácviku hodin – What´s the time? Se žáky jsme nejdříve zopakovali učivo 5. ročníku, kde se učili celé hodiny, na které jsme navazovali. Od jednoduchých časů jsme se posunuli ke složitějším. Naučili jsme se, jak se řekne čtvrt hodina, půl hodina, tři čtvrtě. Zjistili jsme, že si toto učivo musíme nejdříve vyjasnit česky a poté využít angličtinu. Některým žákům se pletly pojmy, co je čtvrt a tři čtvrtě. Většina žáků si učivo aktivně osvojila a dokáže ho používat i v každodenním životě.

 


Autor: Mgr. Šárka Sládková Publikováno 16. 5. 2019 11:08

Den Země 2019

Datum konání: 22. 4. 2019

Den Země je projekt organizovaný každoročně po celém světě. Koná se 22. dubna a zaměřuje se na podporu ekologie a ochranu životního prostředí. Akce Den Země na naší škole proběhla z organizačních důvodů v několika termínech.

Počasí nám přálo, proto se první část projektu konala ve středu 17. 4. Žáci prvního až pátého ročníku pod vedením svých třídních učitelů a asistentů sbírali po okolí Nížkova odpadky. Prvňáčci uklidili od odpadků obec Nížkov, druháci vyrazili na trasu Buková – Špinov – Nížkov. Druhou stranu této silnice vyčistili žáci třetí třídy. Ti se vydali stejnou trasou, ale v opačném směru. Žáci čtvrté třídy vyrazili z Nížkova směrem na Kopaniny, páťáci se ze školy vydali na Poděšín. V tento den do terénu vyšli také žáci sedmého ročníku, ke kterým se přidali také dva šesťáci. Jejich úkolem bylo shrabat listí, uklidit větve v parčíku u DPŽ a zamést silnici mezi DPŽ a rybníkem.

Druhý termín akce se týkal pouze žáků šesté třídy. Ti se 25. 4. pustili do úklidu arboreta buků u Bukové, kde shrabali trávu a vypleli kolem buků.

Deváťáci zajistili úklid po pouti.

Žáci osmého ročníku mají projekt ještě před sebou, čeká na ně čistění místního koupaliště.

Všem žákům děkujeme za pomoc při zvelebování okolí a chválíme za elán, s jakým se do svých úkolů pustili.

 


Autor: Mgr. Eva Halíková Publikováno 16. 5. 2019 10:52

Školní liga miniházené - březen 2019

Datum konání: 29. 3. 2019

Předposlední turnaj, třetí, se uskutečnil 29. 3. 2019 n a ZŠ Švermova Žďár n. S. za rekordní účasti 22 družstev. ZŠ Nížkov se zúčastnila se třemi družstvy. Starší se umístili na pěkném 5. místě, když ve skupině prohráli s ZŠ Švermova A 1 : 4, ZŠ Polničku B porazili 12 : 0, se ZŠ Sázavou A prohráli 1 : 3 a v posledním zápase ve skupině dokázali porazit ZŠ Zhoř A 5 : 4. V souboji o celkové 5. místo porazili ZŠ Bobrová 6 : 2  obsadili 5. místo.

Mladší B družstvo obhájilo v tomto turnaji 1. místo, když ve všech utkáních dokázali naši reprezentanti zvítězit. Porazili ZŠ Zhoř B 5 : 0, ZŠ Švermovu 4 : 0, ZŠ Nové Veselí A 11 : 0, ZŠ Nové Veselí B 6 : 3 a ZŠ Hamry 8 : 2. Výborně zachytal Matěj Neubauer a v poli byl jedničkou asi nejlepší hráč celého turnaje David Dočekal, který vsítil většinu branek družstva.

Mladší C družstvo reprezentované těmi nejmenšími podlehlo Sázavě B 0 : 3, Švermově D 0 : 4, Hamrům B 4 : 6 a Bobrové C 3 : 6. V souboji o umístění porazili ZŠ Zhoř 3 : 1 a družstvo obsadilo 8. místo.

Školu reprezentovali - prvňáci Tadeáš Vlček, Dominik Jaroš, Martin Pernička, druháci Miloslav Šorf, Justýna Šorfová, Jan Henzl, třeťáci Šimon Sobotka, Tomáš Izrael, Matěj Doležal, čtvrťáci David Dočekal a Matěj Neubauer a páťáci František Rosecký, Ondřej Štohanzl, David Vlček, Patrik Dvořák a Matyáš Sobotka. Všichni zaslouží pochvalu za bojovnost a kázeň. 

Těšíme se na závěrečný turnaj, který proběhne v hale v Novém Veselí.


Autor: Mgr. František Sládek Publikováno 12. 4. 2019 9:24

Bumbác-ball 1. stupeň - školní turnaj

Ve středu 10. 4. 2019 se uskutečnil v Sokolovně Nížkov školní turnaj ve BUMBÁCBALLU pro žáky I. stupně. Turnaje se zúčastnilo celkem 12 mužstev, která byla rozdělena do dvou skupin po 6 týmech. Každé utkání se hrálo na jeden vítězný set do deseti bodů. Ve skupinách se utkal každý s každým o pořadí ve skupině. Pak následovala další utkání o konečné pořadí. Turnaj vyvrcholil finálovým utkáním, ve kterém se utkal tým ZEBER proti týmu BÍLÍ TYGŘI. Vítězem turnaje se stalo mužstvo ZEBER ve složení Julie MUSILOVÁ 5. roč., Matyáš NAVRÁTIL 5. roč., David DOČEKAL 4. roč.. Druhé místo obsadil tým BÍLÝCH TYGRŮ ve složení Ondřej ŠTOHANZL 5. roč., Miloslav ŠORF 2. roč. a Justýna ŠORFOVÁ 2.roč. Třetí skončil tým ŽIRAF ve složení David VLČEK 5. roč., Šimon SOBOTKA 3. roč. a Karolína PEŠÁKOVÁ 5. roč.

Všichni účastníci odehráli velmi kvalitní utkání.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 12. 4. 2019 8:57

Nechci, díky!

Datum konání: 22. 3. 2019

 

 

22. 3. 2019 proběhl preventivní program Nechci, díky! pro žáky 5. ročníku. Program připravily pracovnice Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Cílem bloku bylo vymezení pojmu droga, uvědomění si rizik užívání tabáku, alkoholu, marihuany, podpora samostatného rozhodování, zdravého postoje k drogám, umění naučit se říkat ne. V tříhodinovém bloku si žáci ujasnili základní pojmy, které jim byly podány zábavnou a hravou formou. Děti pracovaly se soustředěním a zaujetím, odpovídaly na návodné otázky, zkoušely si pomocí scének různé situace z běžného života a diskutovaly s lektory na dané téma.

 


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 12. 4. 2019 8:52

Zápis do 1. ročníku

Datum konání: 26. 4. 2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÍŽKOV

SRDEČNĚ ZVE RODIČE A DĚTI

NA ZÁPIS DO 1. TŘÍDY,

který se koná 26. 4. 2019 od 13:00 do 16:00 hodinpřízemí budovy Základní školy Nížkov.

K zápisu se dostaví děti, které dosáhnou šesti let věku 31. 8. 2019. Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte.

Bližší informace najdete na webu http://zs.nizkov.cz.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 10. 4. 2019 18:47