Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:Mimořádné opatření platné od 25. 2. 2021

Všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) jsou od 25. 2. 2021 povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující požadavky normy ČSN EN 14683+AC. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.


Publikováno 23. 2. 2021 14:45

Výuka od 8. 2. 2021

Provoz školy a školských zařízení v období od 8. 2. 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v lednu 2021.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 7. 2. 2021 17:37

Výuka od 25. 1. 2021

Provoz školy a školských zařízení v období od 25. do 28. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období  od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021. Bližší informance o provozu o prázdninách dostali rodiče i žáci do e-mailu.


Autor: Mgr. Marta novotná Publikováno 25. 1. 2021 15:49

Výuka od 11. 1. 2021

Provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období  od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 8. 1. 2021 13:07

Výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

od 4. 1. 2021 probíhá prezenční výuka 1. a 2. ročníku. Ročníky 3. - 9. jsou vzdělávány distančním způsobem.

Provoz ranní i odpolední družiny a školní jídelny  je pro žáky 1. a 2. ročníku zajištěn.

V případě dotazů se obracejte na vedení školy.


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 4. 1. 2021 8:54

Prodloužené vánoční volno pro žáky

Vážení rodiče,

na dny 21. a 22. 12. 2020 je MŠMT vyhlášeno volno pro všechny žáky ZŠ - dny boje proti covidu. Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 proběhnou vánoční prázdniny. Výuka pokračuje od 4. 1. 2021. O její organizaci vás budeme včas informovat.

Do konce tohoto týdne, tj. do 18. 12. 2020, bude výuka i nadále probíhat dle stávajícího režimu.

S případnými dotazy se obracejte na vedení školy.


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 15. 12. 2020 12:55

Nás kraj 2020

Každoročně pořádaný projekt Náš kraj, který se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti a poznávání blízkého okolí, jsme si nenechali ujít ani letos. Oproti předchozím letům nemohly třídy putovat společně a nemohla proběhnout ani celoškolní prezentace v sokolovně, ale i přesto si to třídy se svými třídními učiteli užily a snad se žáci naučili a dozvěděli něco nového.

1. ročník

Jako téma letošního projektu jsme si vybrali smyšlenou pověst O kozlíkovi. Den jsme začali pohádkou Jak šel kozlík do světa a poté jsme vyrazili po stopách nížkovského kozlíka. Navštívili jsme jeho chlívek za potokem, nasbírali jsme mu šťavnaté lístečky a na kopci nad vesnicí si pro potěšení pustili draka. Na zpáteční cestě nám pan Pátek představil svoji kozu Bambulínu, kterou si děti pohladily a nakrmily chlebem. Po návratu do školy jsme vyrobili kozlíky z papírových talířků, které jsme si vystavili na třídní nástěnku. Z celého dne byly děti velmi nadšené.         Ivana Junová

2. ročník

Na úvod jsme se seznámili s pojmem pověst a přečetli si O praotci Čechovi. Z regionálních pověstí jsme našli pověst Lucerna. V následném putování jsme hledali lesní cestu mezi Nížkovem a Hrbovem a zkoušeli odhadnout, kde by mohla být místa zmiňovaná v pověsti. Myslím, že jsme si celý den pěkně užili. Děti pěkně spolupracovaly a na závěr si strašidelnou lucernu vyrobily.     A. Šorfová Uttendorfská

3. ročník

V prvouce se učíme o naší obci, vyšli jsme tedy z informací, které již víme. Děti si den dopředu rozmyslely a sepsaly otázky týkající se života lidí, památek, míst v naší obci.Ráno jsme zahájili seznámením s pověstmi z našeho regionu, posloužila nám k tomu nová knížka místního obyvatele pana Z. Jeřábka Pověsti z Nížkova a okolí. Poté jsem se vydali na obecní úřad, kde nás již čekal starosta obce pan Josef Vlček. Během milého setkání nás seznámil se svojí prací, objasnil dětem pojmy kronika, matrika, zastupitelstvo a odpověděl na množství otázek. Např. zda jsou v Nížkově mlýny, kolik se zde narodilo v roce 2020 dětí, co nového se chystá v obci vybudovat, zda není v plánu umístit v obci dětské posilovací stroje, jaká památka patří v Nížkově k nejstarším, jak dlouho trvá volební období starosty, zda bude v době adventu osvětlen velký stromeček před obchodem, co se v Nížkově a blízkém okolí vyrábí … Poté jsme vyrazili na náves a společně našli obecní znak, faru, kostel, památník Jana Nepomuckého, dům čp. 1, muzeum, zdravotní středisko, místní knihovnu, kadeřnictví a výrobnu ponožek. Nadcházející hodinu jsme si ve třídě vše shrnuli a zopakovali. V hodině výtvarné výchovy a prvouky si ještě vytvoříme plakáty naší obce, seznámíme se s mapovými značkami, navštívíme výrobnu ponožek, místní kostel s kostnicí a každý napíše krátké vyprávění o naší obci. Mgr. Miluše Chalupová

4. ročník

V úvodu dne jsme se seznámili s pojmem pověst. Povídali jsme si, co má společného s pohádkou, a čím se naopak odlišuje nebo jaké se v ní objevují postavy. Žáci popsali celou tabuli nejrůznějšími nadpřirozenými postavami a zakroužkovali ty, které jsou záporné či strašidelné. Pak jsme se šli vyvětrat na školní zahradu. Úkolem žáků bylo rozluštit 4 zašifrované věty, ve kterých se skrývaly názvy nadpřirozených bytostí. Po splnění nelehkého úkolu jsme se vrátili do třídy. Žáci byli rozděleni do skupinek. Každá z nich si vylosovala pověst s jiným strašidlem. Žáci si společně pověsti přečetli a pokusili se strašidlo charakterizovat. V poslední části žáci své strašidelné postavy namalovali a vyrobili. Jejich výtvarná díla jsou k vidění na chodbě v přízemí. Žáci se aktivně a s radostí zapojovali, výtvarná díla se zdařila. Věřím, že si všichni žáci tento den užili.   Bc. Barbora Valentová

5. ročník

Žáci byli rozděleni do tří skupin. Každá skupina si vybrala jednu pověst. Společně vytvořili žáci výkres, na který vyjádřili důležité momenty z pověsti ve formě obrázku. Následovalo putování směrem na Rosičku. Zastávka byla u Kubova rybníka a následoval návrat do školy. Všechny skupiny pracovaly velmi dobře. Výsledky jsou prezentovány v kmenové třídě.  Mgr. Miroslav Hromádka

6.ročník

V rámci projektu Náš kraj jsem zvolila pověst Čípak je to kůň? z knihy J. Prchala Pověsti z Nížkova a okolí. Vydali jsme se stejným směrem jako rolník Vališ (hlavní postava pověsti) – k Rosičce. Tam se žáci blíže seznámili s celou pověstí. Následně se z rozhledny dívali k Matějovskému rybníku, ve kterém skončil chamtivý rolník Vališ. V návaznosti na text museli žáci vypracovat pracovní list. Pro všechny jsme měli malou sladkou odměnu. Pak jsme prošli Nížkovem směrem ke Špinovu a došli jsme k chatě a rybníku rodiny Pojmonů, kde si žáci opekli buřt. Žáky vybraná pověst zaujala. Každý k ní řešil pracovní list a následně obdržel drobnou odměnu. Celá akce proběhla bez problému, organizace byla dobrá.   Mgr. Eva Jarošová

7. ročník

S žáky jsme navštívili místní kravín firmy Dočekalovi. Paní Dočekalová nám ukázala automatickou dojičku krav, vysvětlovala, jak se s ní pracuje a ukazovala všechny „vychytávky“, které tento moderní přístroj nabízí. Provedla nás kravínem, ukázala různé druhy krav, přístroje, vysvětlovala, na co se určitý přístroj se používá. Po cestě zpátky do školy jsme měli možnost si prohlédnout práci harvestoru, která zaujala především hochy. Cestou jsme posbírali žaludy pro zvířata do krmelců a ve škole náš projekt zpracovali formou kresby nebo psaného textu. Mgr. Šárka Sládková

8. ročník

Projekt Náš kraj jsme zahájili ve třídě, kde se žáci rozdělili do tří skupin. Úkolem každé skupiny bylo připravit si, jak spolužáky seznámí s vylosovanou pověstí (Štědrá divoženka, Čípak je to kůň? a Jak pytlák zachránil hejkala). Pověst mohli zpracovat jako komiks nebo krátkou scénku. Poté jsme se vydali do lesa a pozorovali jsme, jaké druhy stromů po cestě poznáme (dub letní, javor mléč, smrk ztepilý, jedle bělokorá a dokonce jsme našli i borovici vejmutovku) a také jsme si povídali o potížích, které aktuálně působí kůrovec. Naším cílem byla chata pana Bruknera, kde jsme si opekli buřty, pekli jsme brambory a každá skupina buď představila svůj komiks, nebo předvedla krátké představení. Mgr. Jana Maternová

9. ročník

Poslední rok jsme se s žáky vydali po stopách Hejkala na Blažkově. Došli jsme na hranice Čech a Moravy a tam jsme si přečetl naši pověst. Žáci měli za úkol společnými silami „ozdobit“ podle své fantazie jednoho spolužáka jako hejkala. Po úspěšném vytvoření hejkala jsme si opekli špekáček, zahráli několik her a pomalu se vydali na zpáteční cestu.  Mgr. Petra Zikmundová


Publikováno 16. 10. 2020 13:25

Informace

Veškeré informace týkající se distanční výuky a dalších opatření, která jsme nuceni přijímat v souvislosti s vydáváním mimořádných opatření, posíláme rodičům i dětem na školní e-mail.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 11. 10. 2020 14:32

Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku

Datum konání: 29. 9. 2020

V úterý 29. 9. se žáci 4. třídy vydali do centra BESIP ve Žďáru nad Sázavou, aby se zdokonalili ve znalosti dopravních značek a především předpisů, které musí jako účastníci silničního provozu dodržovat.

Teoretická část probíhala v pohodlí vyhřáté učebny. Žáci si zopakovali dopravní značky, které už znali z prvouky 2. a 3. ročníku. Výklad paní magistry Plockové byl vhodně doplněn o výuková videa společnosti BESIP. Pro některé bylo novinkou řešení záludných situací na nejrůznějších typech křižovatek. Všichni jsme museli pořádně rozhýbat své mozkové závity.

Když si čtvrťáci ujasnili teoretické zásady, bylo na čase přejít k praxi. Ačkoliv jim počasí vůbec nepřálo, vybaveni teplým nepromokavým oblečením, se vydali na dopravní hřiště. Paní magistra bedlivě dohlížela, jak obezřetně se žáci na dopravním hřišti chovali a na závěr jejich počínání také zhodnotila.

Doufejme, že na jaře budeme moci dopravní hřiště navštívit ještě jednou a  čtvrťáci budou mít příležitost prokázat své teoretické i praktické znalosti z dopravní výchovy. V případě úspěchu si vyslouží řidičský průkaz na kolo.


Autor: Bc. Barbora Valentová Publikováno 7. 10. 2020 14:15

Informace pro rodiče žáků

Vážení rodiče, kvůli výskytu Covid-19 u zaměstnance Mateřské školy Nížkov, je Mateřská škola Nížkov včetně odloučeného pracoviště do odvolání v karanténě. Pro Základní školu Nížkov zatím nejsou stanovena žádná opatření, ale sledujte prosím zdravotní stav svého dítěte a v případě jakýchkoli příznaků prosím neposílejte dítě do školy a kontaktujte paní Štěpánkovou z KHS Jihlava na mail radka.stepankova@khsjih.cz případně telefonicky 605 702 210 a svého lékaře. Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 4. 10. 2020 20:26